دستگیری دوتن دزدان توسط مجاهدین قول اردوی ۳۱۳ مرکزی

web_admin


منسوبین بیدار مدیریت کشف و استخبارات قول اردوی ۳۱۳ مرکزی، دو تن دزدان را که هفت میلیون کلدار یکی از هموطنان مان را توسط زور گرفته بودند دستگیر نمودند.


پول یاد شده به هدایت رهبری قول اردوی ۳۱۳ مرکزی و در هماهنگی ریاست استخبارات و استراتیژیک دوباره به مالک اش تسلیم داده شد.

مجاهدین با شهامت اردوی اسلامی ملی در هر گونه حالت آماده ی محافظت از جان و مال هموطنان خویش میباشند.