فراغت ۱۵۰ تن مجاهد از قوماندانی لوای حمایه وزارت دفاع ملی

web_admin

به تعداد ۱۵۰ تن مجاهدین قوماندانی لوای حمایه و امنیت وزارت دفاع ملی پس از فراگیری یک دوره  تعلیمات و آموزش های مسلکی سه ماهه، روز گذشته طی مراسمی فراغت حاصل نمودند.

در مراسم فراغت این منسوبین مولوی محمد هاشم "حذیفه" قوماندان تعلمیات مشترک محاربوی، قوماندان لوای حمایه و امنیت، مسؤلان و سایر مجاهدین اشتراک داشتند.

مراسم با سخنرانی های الهام بخش مسؤلان  و اهدای تصدیق نامه ها فارغان پایان یافت.