ترمیم هزارها میل سلاح در فرقه قطعات ویژه وزارت دفاع ملی

web_admin

با تلاش مجاهدین تخنیکی قطعات ویژه وزارت دفاع ملی به تعداد ۲۰۰۵ میل انواع سلاح های سنگین و سبک ترمیم و آماده استفاده گردید.

این سلاح ها شامل دو هزار میل ام ۴، چهارمیل زکویک و 1 توپ دیسی می باشد.

همچنان این سلاح ها به طور منظم جابجا(دیپو) شده و در صورت لزوم مورد استفاده قرار می گیرند.