۲۶۲ تن مجاهد از قوماندانی تعلیمات مشترک محاربوی فارغ شدند

s.mohmand

به تعداد ۲۶۲ تن مجاهدین قطعات و جزوتام های قول اردوی های مرکز و ساحوی، پس سپری نمودن آموزش های عقیدتی، نظامی و مسلکی سه ماهه امروز طی مراسم ویژه ی از قوماندانی عمومی تعلیمات مشترک محاربوی فراغت حاصل نمودند.

شیخ خدایداد "مهاجر" مسؤل فرهنگی و عقیدتی معاونت تعلیمات پرسونل در سخنرانی ضمن یادآوری از مسؤلیت های فارغان، از مجاهدین خواست تعلیمات فرا گرفته شان را به سایر مجاهدین آموزش دهند.

همچنان برای تحکیم این نظام اسلامی که با تقدیم هزاران خون شهید بدست آمده است با اخلاص و امانتداری خدمت کنند.

این مراسم با اشتراک شماری از مسؤلين وزارت دفاع ملی، علما و مجاهدین و با اهدای تصدیق نامه به فارغان پایان یافت.