سیمینار پنج روزه ارتقای ظرفیت قوت های توپچی در قول اردوی ۲۰۳ «منصوری» به پایان رسید

s.mohmand

سیمینار پنج روزه مسلکی که به منظور ارتقای ظرفیت مجاهدین و منسوبین توپچی از طرف ریاست توپچی وزارت دفاع ملی برگزار گردیده بود، امروز در جریان یک مراسم ویژه به پایان رسید.

در این مراسم مولوی محمد یعقوب "منصور" رییس توپچی ستردرستیز وزارت دفاع ملی، مولوی رحمت الله “محمد” قوماندان قول اردوی منصوری و‌ تعدادی از مسولین و مجاهدین این قول اردو اشتراک نموده بودند. مسؤلین در سخنان خود برگزاری چنین سیمینار ها را یکی از پالیسی ها و اهداف رهبری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز عنوان نمودند که در جهت تقویت بیشتر ظرفیت ها و مسلکی سازی بخش های مختلف از جمله قوای توپچی برگزار می شود.

در پایان مراسم به فارغان تصدیق نامه ها نیز تفویض گردید.