‌فراغت ۱۵۵ تن مجاهدین از قوماندانی عمومی تعلیمات مشترک محاربوی 

s.mohmand

به تعداد ۱۵۵ تن از مجاهدین قطعات وجزوتام های مرکزی و ساحوی، بعد از فراگیری تعلیمات نظامی و مسلکی امروز قوماندانی عمومی تعلیمات مشترک محاربوی فارغ شدند. 

مراسم فراغت این منسوبین با اشتراک ملا عبدالجبار "صدیقی" قوماندان تعلیم و تربیه و دوکتورین، مولوی محمد هاشم"حذیفه" قوماندان تعلمیات مشترک محاربوی، مفتی محمد اسلم "حقانی" و شماری از مجاهدین برگزار شد. 

در این مراسم فراغت، مسؤلان ضمن قدردانی از تلاش های صادقانه استادان و پرسونل این قوماندانی، مجاهدین را متوجه به وظایف و مسولیت شان نمودند. 

در پایان، برای فارغین نیز تقدیرنامه اهدا گردید.