قوماندان جدید پوهنتون دفاعی وزارت دفاع ملی معرفی شد

s.mohmand

به اساس لزوم دید رهبری وزارت دفاع ملی و به منظور پیشبرد بهتر امور، مولوی عبدالقیوم "الیاس"  به حیث قوماندان جدید پوهنتون دفاعی وزارت دفاع ملی تعيين و امروز توسط مولوی صلاح الدین "خویدم" رئيس دفتر وزارت دفاع ملی  رسمآ معرفی و به کارش آغاز نمود. 

رئیس دفتر وزارت دفاع ملی، ضمن معرفی قوماندان جدید پوهنتون دفاع ملی به پرسونل؛ برای ایشان در امورات کاری آرزوی موفقیت و کامیابی محوله نمود.