دیدار مسئول دفتر یوناما زون شمالشرق از قول اردوی ۲۱۷ عمری 

s.mohmand

روز گذشته، بوجیدار "دیمیدروف" رئیس دفتر یوناما شمال شرق با ملا رحمت الله قوماندان قول اردوی ۲۱۷ عمری در دفتری کاری اش دیدار نموده و روی مسائل مورد نظر بحث و گفتگو نمودند. 
هر دو طرف برای ادامه دیدارها  تاکید ورزيدند.