۶۰۰ تن از سربازان پس از فراگیری تعلیمات نظامی در هرات فارغ شدند

s.mohmand

این سربازان در مرکز تعلیمی ساحوی قول اردوی ۲۰۷ ظفر آموزش دیده و قرار است در ساحات زون غرب جهت تامین امنیت مردم موظف شوند.

فراغت این ها در مراسم در قول اردوی ۲۰۷ ظفر دیروز جشن گرفته شد.

این قهرنان از مبارزه صادقانه شان در مقابل دشمنان آرامش و ثبات مردم افغانستان اطمینان دادند.