اردوی ملی سپر مطمین دفاع از وطن ومردم

zia_omid
یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۸ - ۱۱:۹

هر کشوری دارای اردوی قوی وتوانمند  است که  به مثابه ستون فقرات همان کشورمحسوب می گردد.

خوشبختانه شجاعت ، وفا داری وتعهد به آرمان های مردم و تامین امنیت وصلح سراسری در کشوراز خصایل نیکی است که این ویژه گی ها را امروز مردم افغانستان در وجود هر منسوب اردوی ملی به وضاحت مشاهده می کنند  و با گذشت هرروز بر نیرو مندی، انگیزه ومورال بلند رزمی آنان مهر تائید میگذارند.

با فرا رسیدن فصل سرما به یقین منسوبان با شهامت اردوی ملی با قامت استوار و فدا کاری های بی مانند، توانستند فصل جنگ را موفقانه سپری و با تشدید ضربات قوی برپیکر دشمن در نقاط مختلف کشور، توانمندی خویش را به نمایش بگذارند.

گذشت چند ماه اخیر نشان داد که اردوی ملی به مثابه سپر مطمین دفاع از وطن و مردم با تشریک مساعی سایر نیرو های ملی دفاعی و امنیتی، بیرق پر افتخار کشور را در دور ترین ولسوالی های نا امن به اهتزاز در آورد، مراکز ومخفیگاه های دشمن را درهم کوبید ، دیپوی های سلاح ومهمات دشمن را بدست آورد و تعدادی زیاد زندانیا ن بی گناه را در ولایات مختلف و دور افتاده کشور از زندان های مخوف تروریستان آزاد کرد، در تامین امنیت مطمین انتخابات سهم شایسته گرفت ، حملات  گوناگون دشمن را دفع وطرد  وپلان خصمانه دشمنان مردم افغانستان را نقش بر آب ساخت .

بدون شک امروزمردم افغانستان با حمایت بیدریغ شان از نیرو های ملی دفاعی وامنیتی، افتخار می نمایند که  اردوی ملی کشور شان درپاسداری از سرزمین خویش با احساس غرور و تعهد ملی که دارند، در حفظ جان و مال مردم  افغانستان دربرابردشمنان تا پای جان می رزمند.

چنانچه هم اکنون منسوبین نیروهای ملی  دفاعی و امنیتی شامل عملیات خالد  با داشتن روحیه و انگیزه عالی رزمی در حال پیش روی اند  و منا طق زیاد از وجود دهشت افگنان  وتروریستان پاکسازی گردیده است .

منسوبان  اردوی ملی خود را مکلف و متعهد می دانند که از وجب وجب خاک افغانستان دفاع کنند تا باشد مردم ما در فضای صلح و امنیت زندگی کنند.

بی تردید  اجرای عملیات های موفقانه توسط  منسوبان قطعات و جزوتام های اردوی ملی در تشریک مساعی با سایر نیرو های امنیتی در مناطق مختلف و نا امن کشور در فراهم سازی شرایط صلح آمیز در کشور نقش مهمی را ایفا می نماید و این افتخار بزرگ برای نیرو های امنیتی ومردم افغانستان است.

دگروال وحیدالله ( فطن)