مدیر اجرائیه

zia_omid
یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۹ - ۱۳:۵۹

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف

عنوان وظیفه :مدیر اجرائیه

وزارت و یا اداره: دفاع ملی

موقعیت:

بخش:

بست:(5)

گزارشدهی به:

گزارشگری از: ندارد

کود: 22-90-015-033

هدف وظیفه: تنظیم امور اجرائیوی(اداری) بخش مربوطه جهت اجرای بهتر و به موقع کارها.

مسؤلیت های وظیفوی:

ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده وزارت.

تحریر، ویرایش و یادداشت مکاتیب، پیشنهادها و سایر موضوعات اداری جهت تقدیم به مراجع مربوطه.

ترتیب سیستم فایلنگ بخش مربوطه جهت تنظیم امور.

انسجام اسناد، تسلیمی و تکثیر اوامر، هدایت ها و مصوبه های مقامهای صالحه به تمامی شعبه های مربوطه غرض آگاهی و اطلاع رسانی و انتظام امور.

جمع آوری و توحید گزارشهای مدیریت مربوطه جهت اجرای امور و اخذ هدایت های بعدی.

تامین ارتباط با بخش های ذیربط غرض اخذ معلومات و رفع مشکلات و پاسخ به تلفون های واصله.

 حفظ مراقبت از دفتر مربوطه غرض تنظیم و اجرای بهتر امور. 

ترتیب و تنظیم امورات مربوط به قوانین وامورمالی  بشکل ربع وار و سالانه سیستم کمپیوتری.

اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامها، مطابق قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت سپرده می شود.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, درماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1. درجه تحصیل

داشتن سند حد اقل بکلوریا به درجات بالا ارجحیت داده میشود.

2. تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه)

  مرتبط به وظیفه.

3 .مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت،آموزش های داخل خدمت وغیره): آشنایی با امور مسلکی مربوط به وظیفه، مفاهمه وارتباطات ودسترسی به کمپیوتروانترنت.