دفتر سخنگوی

شماره تماس و ایمیل آدرس روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع ملی rohullah123_ahmadzai@yahoo.com 0786212832

---------------------

شماره تماس و ایمیل آدرس فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی fawadaman11@gmail.com 0799032488