تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات حفر 3 حلقه چاه عمیق به قطر(14) انچ،عمق (120) متر

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

Location Kabul

 بدینوسیله به تاسی ازفقره{2}ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،ریاست تدارکات قرارداد پروژه: تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات حفر 3 حلقه چاه عمیق به قطر(14)انچ،عمق (120)متر توسط دستگاه روتوری بشمول شبکه آبرسانی سیستم خارجی وشبکه برق  آن برای قرارگاه وزارت دفاع ملی جهت آبیاری ساحه سبز وپرنمودن حوض های آب.

 تحت شماره داوطلبی نمبر(MOD-1399-W-C0179-25105)را به شرکت ساختمانی وسرکسازی هارون امید دارنده جواز نمبر(D-27425): آدرس شرکت ساختمانی وسرکسازی هارون امید: جاده میوند مسلم پلازا منزل دوم،مرکز کابل ،کابل ، را به اساس حکم نمبر{2678}مورخ5/9/1399 مقام محتـرم وزارت دفاع ملی به قیمت مجموعی مبلغ(3713762) سه میلیون وهفت صدو سیزده هزار وهفت صدو شصت و دو افغانی اعطاء نماید. اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طورکتبی توام بادلایل ان به آمریت تدارکات امور ساختمانی ریاست تدارکات واقع خواجه بغراء مقیم گارد سابقه: بلاک جدید منزل {2} اتاق نمبر{202} ناحیه پانزده شهرکابل وفق احکام ماده {50} قانون تدارکات ارائه نماید.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۱۱:۵۴ Kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه وتدارک قرارداد یک قلم مواد محروق گاز مایع ضرورت تسخین پرسونل قول اردوها

بشکل کاپی /سافت (CD)،داوطلبان میتوانند شرطنامه را بشکل سافت دریافت نموده و حق دارند با اصل شرطنامه آنرا مقایسه نموده...

Back to tenders