بیوگرافی معاون وزیر دفاع ملی درامور استخبارات ستراتیژیک

محترم هلال الدین" هلال" معاون وزیر دفاع ملی در امور استخبارات درسال ۱۳۳۵ هجری شمسی مصادف با ۱۹۵۶ میلادی در ولسوالی اندرآب ولایت بغلان چشم به جهان گشود. موصوف درسال ۱۳۵۴ هجری شمسی مطابق با ۱۹۷۵ میلادی از لیسه عالی بنوی اندرآب فارغ التحصیل گردید و درسال ۱۳۵۵ هجری شمسی مطابق با ۱۹۷۶ میلادی شامل پوهنحٌی پولیتخینک گردید که بعدا شامل پوهنتون هوائی ومدافعه هوائی گردیده و درسال ۱۳۵۹هجری شمسی برابر با ۱۹۸۰ میلادی در رشته پیلوتی از پوهنتون متذکره فراغت حاصل نمود.

نامبرده بعد از فراغت از پوهنتون در غند ۳۷۷ بحیث پیلوت تعین وتقرر حاصل نمود. الی سال ۱۳۶۵ هجری خورشیدی مطابق با ۱۹۸۶ میلادی بصفت قوماندان کندک و از سال ۱۳۶۸ هجری خورشیدی برابر با ۱۹۸۹ میلادی بصفت قوماندان غند ایفای وظیفه نموده است. نامبرده درسال ۱۳۶۹ به رتبه بریدجنرالی ارتقاء یافت و درسال ۱۳۷۲ هجری خورشیدی مطابق با ۱۹۹۳ میلادی بصفت قوماندان گارنیزیون تعین وتقرر حاصل نمود. بعدا درسال ۱۳۷۳ برابر با ۱۹۹۴ میلادی بصفت قوماندان فرقه ۷۰ حیرتان تعین گردید و به ارتقاء رتبه تورن جنرالی نائل آمد. موصوف درسال ۱۳۷۴ مصادف با ۱۹۹۵ میلادی به رتبه دگرجنرال ارتقاء درجه یافت.

محترم "هلال" درسال ۱۳۷۶ هجری خورشیدی برابر با ۱۹۹۷ میلادی در حکومت مجاهدین بصفت وزیر هوانوردی وترویزم گماشته شد. وی از سال ۱۳۷۶ الی سقوط حاکمیت طالبان در کنار احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور جبهه مقاومت مبارزه علیه طالبان قرار گرفت. متعاقب سقوط حاکمیت طالبان موصوف در کنفرانس بن بحیث ناظر اشتراک ورزیده و در ابتدای ایجاد حکومت انتقالی در لوی جرگه اضطراری بحیث نماینده مردم ولایت بغلان در جرگه متذکره اشتراک نمود. موصوف از سال ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۴ هجری خورشیدی مطابق با ۲۰۰۲ الی فبروری ۲۰۰۵ میلادی بحیث معین امنیتی وزارت امور داخله ایفای وظیفه نموده است.

از سال ۱۳۸۴ هجری خورشیدی مطابق ۲۰۰۵ میلادی در دوره ۱۵ ولسی جرگه به عنوان نماینده منتخب مردم ولایت بغلان در ولسی جرگه حضور فعال داشت و از سال ۱۳۹۱ هجری خورشیدی مطابق با ۲۰۱۲ مصروف فعالیت های امور سیاسی واجتماعی بوده و درلویه جرگه قرار داد امنیتی عضو یت کمسیون برگزاری این جرگه را بعهده داشت. از سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۵ مطابق با ۲۰۱۲ الی ۲۰۱۶ میلادی در سیمینارها وکنفرانس های بین المللی در کشور های اروپایی وآمریکا اشتراک نموده است. درسال ۱۳۹۵ هجری خورشیدی برابر با ۲۰۱۶ میلادی بصفت معاون وزیر دفاع ملی در امور استخبارات ستراتیژیک تعین وتقرر حاصل نموده است. محترم " هلال" متاهل بوده دارای ۳ دختر ویک پسر می باشد.