بیوگرافی لوی درستیز قوایمسلح "ج.ا.ا"

 • اسم:    محمد شریف
 • ولد:     جمعه خان
 • تخلص:          یفتلی
 • حالت مدنی:    متاهل
 • سال تولد:       1336 هجری شمسی ( 1957 میلادی)
 • رتبه:    ستر جنرال
 • وظیفه فعلی:    (لوی درستیزقوای مسلح ج.ا.ا)

تحصیلات:

 • در سال 1350 هجری شمسی در موسسات تعلیمی نظامی افغانستان (حربی ښوونځی و حربی پوهنتون) شامل گردیده و در سال 1358 هجری شمسی به درجه لسانس از حربی پوهنتون کابل فارغ گردیده است.
 • در سال 1364 جهت تحصیلات ماستری در اکادمی نظامی شوروی سابق در شهر مسکو شامل دانشگاه و در 1368 به درجه ماستری در رشته علوم نظامی و سیاسی ازین دانشگاه فراغت حاصل نموده است.

ترفیعات:

 • دوهم بریدمن: قرار امر بتاریخ 22/01/1358
 • لمری بریدمن: قرار امر 2 مورخ 22/11/1359
 • تورن: قرار امر 2281 مورخ 11/12/1360
 • جگتورن: قرار امر 394 مورخ 18/06/1360
 • جگرن: قرار امر 788 مورخ 23/06/1362
 • دگرمن: قرار امر 929 مورخ 921 مورخ 18/06/ 1366
 • دگروال: قرار امر 921 مورخ 17/03/1368
 • برید جنرال: به اساس فرمان 89 مورخ 16/03/1375
 • تورن جنرال: به اساس فرمان 82 مورخ 6/12/1380 اداره موقت و امریه 5608 مورخ 27/12/1380 وزیر دفاع ملی.
 • دگر جنرال: به اساس حکم 1172 مورخ 24/06/1394 مقام ریاست دولت ج.ا.ا و امریه 539 مورخ 01/07/1394 وزیر دفاغ ملی.
 • ستر جنرال 9 حوت سال 1396

کارکرد ها:

 • قرار امر 757 مورخ 25/01/1358 در بست فرقه 17
 • قرار امر 189 مورخ 02/07/1360 از بست غند 33 در بست فرقه 17
 • قرار امر 197 مورخ 30/03/1361 ریس سیاسی، بحیث معاون سیاسی غند 28 فرقه 17 بکادر دگروال.
 • قرار امر 371 مورخ 04/02/1368 بحیث سر مفتش حزبی ریاست تشکیلات بکادر بریدجنرال.
 • قرار امر 1456 مورخ 06/11/بحیث آمر سیاسی فرقه 40 بکادر برید جنرال.
 • قرار امر 53 مورخ 29/12/1371 وزیر دفاع ملی حسب فرمان 405 مورخ 08/01/1372 مقام ریاست  دولت از کار سیاسی سبکدوش و بحیث ریس ارکان فرقه 40 پیاده بکادر برید جنرال.
 • قرار پیشنهاد کتبی 28 مورخ 29/09/1380 بحیث ریس ارکان گارنیزیون کابل بکادر تورن جنرال.
 • به اساس حکم شماره 2286 مورخ 11/06/1383 مقام ریاست دولت ج.ا.ا و امریه  3681 مورخ 17/06/1383 بحیث قوماندان اکادمی ملی نظامی بکادر برید جنرال.
 • به اساس حکم شماره 3591 مورخ 13/06/1389 و امریه 1072 مورخ 14/06/1389  بحیث  معاون اول قوماندانی قوت های زمینی بکادر تورن جنرال.
 • به اساس حکم شماره 1235 مورخ 26/02/1391 بحیث قوماندان قول اردوی 203 تندر بکادر تورن جنرال.
 • به اساس حکم شماره 1199 مورخ 30/06/1394 و امریه 538 مورخ 01/07/1394 بحیث قوماندان قول اردوی 203 تندر بکادر دگر جنرال نسبت ارتقا بست.
 • به اساس حکم 427 مورخ 04/02/1396 و امریه 136 مورخ 19/02/1396 بحیث لوی درستیز قوای مسلح ج.ا.ا بکادر ستر جنرال .

سفر ها :

ستر جنرال محمد شریف "یفتلی" لوی درستیز قوای مسلح ج.ا.ا منحیث یک نظامی برجسته به کشور های مختلف جهان جهت اشتراک درکنفرانس های رسمی و سیمینار های تحقیقاتی سفر نموده اند که قرار ذیل اند:

 • سفر به آیالات متحده آمریکا جهت اشتراک در کنفرانس.
 • سفر به کشور فرانسه جهت اشتراک در کنفرانس .
 • سفر به کشور فدرالی جرمنی جهت اشتراک در کنفرانس .
 • سفر به کشور اردن جهت اشتراک در کنفرانس .
 • سفر به کشور ترکیه جهت اشتراک در کنفرانس .
 • سفر به کشور ازبکستان جهت اشتراک در کنفرانس.
 • سفر به کشور روسیه جهت اشتراک در کنفرانس .
 • سفر کشور اوکراین جهت اشتراک در کنفرانس .
 • سفر به کشور جمهوری تاجکستان جهت اشتراک در کنفرانس.
 • سفر به کشور هندوستان جهت اشتراک در کنفرانس .
 • سفر به کشور پاکستان جهت اشتراک در کنفرانس.

مهارت در زبان ها:

 • دری    زبان مادری
 • پشتو    تسلط کامل
 • روسی  تسلط کامل