امورات ترمیماتی و ساختمانی تعمیر وزینه جدید(ساختمانی، شبکه آبرسانی وشبکه برق)

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

 

بدینوسیله به تاسی ازفقره{2} ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست تدارکات قرارداد پروژه: امورات ترمیماتی و ساختمانی تعمیر وزینه جدید (ساختمانی، شبکه آبرسانی و شبکه برق) تعمیر 3 منزله، تعمیر اداری، سایبان پیشروی پارک سبز و گلخانه، رنگمالی 2 باب گارتاور دومنزله، سایبان نمبر 1 پارک وسایط نزدیک قراول،تخریب دوباب اطاق بدون سقف ورنگمالی محل ذخیره تیل،دروازه دخولی زیر سایبان، تخریب دیوار احاطوی نزدیک سایبان، خشت کاری سنگ کاری نصب کتاره رنگمالی دیوارهای ریاست محترم روابط خارجه میباشد.

 تحت شماره داوطلبی نمبر(MOD-1399-W-C0181-22416) را به شرکت گولدن دیزرت ایگل دارنده جواز نمبر(11781-1): آدرس شرکت ساختمانی گولدن دیزرت ایگل: اطاق8منزل5مسلم بزنس سنتر،شهر نو،مرکز کابل ،کابل:، را به اساس حکم نمبر{2672}مورخ4/9/1399 مقام محتـرم وزارت دفاع ملی به قیمت مجموعی مبلغ(15552464.20) پانزده  میلیون وپنج صدو پنجاه ودو هزار وچهار صدو شصت وچهار اعشاریه بیست افغانی اعطاء نماید. اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طورکتبی توام بادلایل ان به آمریت تدارکات امور ساختمانی ریاست تدارکات واقع خواجه بغراء مقیم گارد سابقه: بلاک جدید منزل {2} اتاق نمبر{202} ناحیه پانزده شهرکابل وفق احکام ماده {50} قانون تدارکات ارائه نماید.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

                        

More tenders

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۱۱:۵۴ Kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه وتدارک قرارداد یک قلم مواد محروق گاز مایع ضرورت تسخین پرسونل قول اردوها

بشکل کاپی /سافت (CD)،داوطلبان میتوانند شرطنامه را بشکل سافت دریافت نموده و حق دارند با اصل شرطنامه آنرا مقایسه نموده...

Back to tenders