اعلان دعوت به داوطلبی امورات ساختمانی پروژه اجرا پروسه های کاری امورات ساختمانی يک باب تعمیر کودکستان بشمول شبکه برق، آبرسانی وسیستم ديگدان های گازی آن برای قوماندانی قول اردو 201 سیلاب

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

موضوع اجرآ پروسه های کاری امورات ساختمانی يک باب تعمیر کودکستان بشمول شبکه برق، آبرسانی و سیستم ديگدان های گازی آن برای قوماندانی قول اردو 201 سیلاب .

نمبرتشخیصیه (MOD-1400-W-C0175-25105)

آدرس ومدت اخذ شرطنامه:ریاست تدارکات واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه بلاک جدید اطاق نمبر(202) ازتاریخ نشراعلان الی بیست ویک یوم تقویمی به روزهای رسمی از شروع رسمیات الی ختم رسمیات شماره تماس(0202674385-0794444426).

تضمین آفر: مبلغ{563892 }پنجصدو شصت وسه هزارو هشت صدو نود ودو افغانی به شکل بانک گرانتی اخذ میگردد.

روش تدارکات وزبان:داوطلبی بازداخلی(دری وپشتو).

ضرب الاجل تسلیمی آفرها از تاریخ نشر اعلان به روز(22)تقویمی الی ساعت (10:00) بجه قبل ازظهر روز  یکشنبه تاریخ

 31 /  05/1400 آفرگشائی می باشد.

ضرب الاجل آفرگشائی:ازتاریخ نشراعلان به روز(22)تقویمی ساعت(10:00) بجه قبل ازظهر روز    یکشنبه تاریخ /31  05/1400 آفرگشائی.

نوعیت اخذ شرطنامه:بشکل کاپی/سافت (CD): داوطلبان میتوانند شرطنامه رابشکل سافت دریافت نموده وحق دارند بااصل شرطنامه آنرا مقایسه نموده واطمینان خویش را حاصل نمایند.

همچنان داوطلبان میتوانند شرطنامه را ازویب سایت وزارت دفاع ملی (www.mod.gov.af)   ازویب سایت www . NPA.gov.afدانلود نمایند.

محل آفرگشائی:ریاست تدارکات واقع خواجه بغرامقیم گارد سابقه بلاک آفرگشائی.

نوت:ازداوطلبان محترم خواهشمندیم که بعداز اخذ شرطنامه تماماً موادات آن را مطالعه نموده وهنگام تسلیمی آفر اسناد توانمندی مالی وسایراسناد تقاضا شده مندرج شرطنامه را تسلیم نمایند.

نوعیت اخذ شرطنامه :درصورتیکه داوطلبان شرطنامه را ازویب سایت های وزارت دفاع ملی واداره محترم تدارکات ملی به شکل سافت به دست می اورند تقاضا می گردد تا به صورت دوامدار به ویب سایت های متذکره رجوع نموده تا درصورت تعدیلات متعاقباً معلومات لازمه را بدست آورند وعین ارائه آفر خویش تعدیل (درصورت لزوم ) انرا مهر وامضا نموده وضم افر خویش ارائه بدارند شرکت هایکه به شکل هارد ،کاپی به دست می آورند درصورت هر نوع تعدیل توسط ریاست تدارکات رسماً به جانب شرکت اصدار خواهند یافت وشرکت دریافت کننده مکلف خواهند بود عین ارائه آفر ان را مهر و امضا نمایند .

داوطلبان که ازطریق انترنت شرطنامه اخذ مینماید قبل ازجلسه آفرگشائی جهت راجستر شدن با ورقه درخواست به دفتر ریاست تدارکات مراجع نمایند .

نوت: داوطلبان که ازطریق انترنت شرطنامه اخذ مینمایند جهت اخذ نقشه ولایحه کار پروژه متذکره به شعبه بخش ساختمانی این ریاست مراجعه نمایند.

Documents

اعلان دعوت به داوطلبی امورات ساختمانی پروژه اجرا پروسه های کاری امورات ساختمانی يک باب تعمیر کودکستان بشمول شبکه برق، آبرسانی و

More tenders

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱/۹ - ۱۲:۱۲ kabul
Background image

داوطلبی تهیه و تدارک 6قلم آیل باب ومعایات مخصوص  ضرورت قطعات قول اردوی (207)الفاروق 

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 6قلم آیل باب ومعایات مخصوص  ضرورت قطعات قول ا ردوی (207)الفاروق  از بابت شش ماه . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱/۹ - ۱۰:۳۵ kabul
Background image

اعلان داوطلبی تهیه وتدارک یک قلم غذای خارجی (داگفود)

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه  تهیه وتدارک یک قلم غذای خارجی (داگفود) با کیفیت برای سگهای تعلیمی خنثی سازی ماین ضرورت . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ۱۰:۱۰ kabul
Background image

تهیه و تدارک 6 آیل باب قول اردو 217 و فرقه 219

خواهشمندیم مضمون ذیل را جهت نشر از طریق  وبسایت به ریاست محترم ارتباطات ستراتیژیک عامه وزارت دفاع ملی ارسال خواهند فرمود.

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت . . .

Back to tenders