اعلان داوطلبی تهیه وتدارک (7) قلم تجهیزات وکمپیوتری موردضرورت ریاست مخابره سال1401

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

Location Kabul

 

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارک (7) قلم تجهیزات عصری وکمپیوتری موردضرورت ریاست مخابره از بابت سال مالی1401دارای نمبرتشخیصیه MOD-1401-G-N0040-25208، اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ارائه نمایند. 

تضمین آفر: در یک لات مبلغ(926,000) نوصدوبیست وشش هزار افغانی ویا اسعار دیگر که قابل تبادله باشد پذیرفته می شود و نوعیت تضمین آفر  بشکل گرانتی بانک می باشد یکی از بانک های معتبرباشد معیاد اعتبارتضمین آفراز(118) روزتقویمی از تاریخ آفرگشائی کمتر نباشد. تضمین ها آفرقرارذیل اند.

ضرب العجل تسلیمی آفرها و آفرگشائی: ضرب الا جل برای تسلیمی آفرها وآفرگشائی یکجا با تضمین آفر الی ساعت 10:00  قبل ازظهر روز جلسه آفرگشائی مورخ 03/07/1401.

محل تسلیمی: تالار آفرگشائی ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی.

نوعیت اخذشرطنامه:بشکل کاپی/سافت (CD): داوطلبان میتوانند شرطنامه رابشکل سافت دریافت نموده وحق دارند با اصل شرطنامه آنرا مقایسه نموده واطمینان خویش را حاصل نمایند هم چنان داوطلبان می توانند شرطنامه را از ویب سایت انترنتی  وزارت دفاع ملی www.mod.gov.af  دانلودنمایند.

محل آفرگشائی:ریاست تدارکات واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه بلاک آفرگشائی.

نوت:ازداوطلبان محترم خواهشمندیم که بعد از اخذ شرطنامه تماماً موادات آن را مطالعه نموده وهنگام تسلیمی آفراسناد سوابق کاری،پروژه های مشابه، توانمندی مالی وسایراسناد تقاضا شده مندرج شرطنامه راتسلیم نمایند.

نوعیت اخذ شرطنامه: درصورتیکه داوطلبان شرطنامه را از ویب سایت وزارت دفاع ملی بشکل سافت بدست میآورند تقاضا میگردد تا بصورت دوامدار به ویب سایت متذکره رجوع نموده  در صورت تعدیلات متعاقبآ آنرا بدست آورند وحین ارایه آفر خویش تعدیل (در صورت لزوم) آنرا مهر وامضا نموده وضم آفر خویش ارایه  بدارند شرکت های که بشکل هارت کاپی بدست می آورند درصورت هرنوع تعدیل توسطه ریاست تدارکات رسمآ به جانب شرکت اصدار خواهند یافت وشرکت دریافت کننده مکلف خواهندبود حین ارایه آفر آنرا مهر  وامضا نمایند عکس حال در هر دو حالت فوق باعث رد آفر دواطلب میگردد.

Documents

اعلان داوطلبی تهیه وتدارک (7) قلم تجهیزات وکمپیوتری موردضرورت ریاست مخابره سال1401

More tenders

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۶/۲۲ - ۱۱:۶
Background image

درمورد نشراعلان انترنیتی  تهیه وتدارک (143) پایه کمره های امنیتی

درمورد نشراعلان انترنیتی  تهیه وتدارک (143) پایه کمره های امنیتی

موضوع تدارکات : پروژه  تهیه وتدارک (143) پایه کمره های امنیتی در(9) گارنیزیون های مرکزی باتمام تجهیزات تخنیکی وملزمات . . .

شنبه ۱۴۰۱/۶/۱۹ - ۱۲:۱ Kabul
Background image

درمورد نشراعلان انترنیتی  (2) قلم تجهیزات ضرورت شبکه استراتیژیک

درمورد نشراعلان انترنیتی  (2) قلم تجهیزات ضرورت شبکه استراتیژیک

موضوع تدارکات :به اساس کتنگ واصله قراراست بتاریخ 3/7/1401جلسه آفرگشائی   پروژه تهیه و تدارک (2) قلم تجهیزات ضرورت شبکه . . .

شنبه ۱۴۰۱/۶/۱۹ - ۱۱:۵۵ Kabul
Background image

اعلان داوطلبی تهیه وتدارک یک قلم گاز مایع طبخ اعاشه ضرورت سال مالی1401

موضوع: اعلان داوطلبی تهیه وتدارک یک قلم گاز مایع طبخ اعاشه ضرورت سال مالی1401

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک یک . . .

Back to tenders