اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی) قرارداد یک  (1)قلم برنج باریک پلوی وطنی باکیفیت مورد ضرورت قطعات وجزوتامهای مرکزی قول اردو های ساحوی ،قوای سرحدی نظم وامن عامه اردوی ملی ازبابت سال مالی 1398

دارای نمبرتشخیصیه (MOD/1398/G/Q0007/21205/7LOTS).

بدینوسیله به تاسی ازفقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ،وزارت دفاع ملی درنظردارد ،قرارداد پروژه (1)قلم برنج باریک پلوی وطنی باکیفیت مورد ضرورت قطعات وجزوتامهای مرکزی قول اردو های ساحوی ،قوای سرحدی نظم وامن عامه اردوی ملی ازبابت سال مالی 1398 دارای نمبرتشخیصیه (MOD/1398/G/Q0007/21205/7LOTS).

درلات اول  :فابریکه تولید وپروسس برنج زاهد ذکی البدردارای جوازنمبر(38792)تاریخ ختم 16/03/1399آدرس قریه مموزی بگرامی کابل به قیمت نهایی ارزیابی شده شرکت مبلغ (277,617,164) افغانی

درلات  دوم : فابریکه های تولید وپروسس برنج عرب دوریجوپروسس میل دارای جوازنمبر(D-02-1759)تاریخ ختم 27/10/1398 آدرس لغمان ولایت قرغه یی ولسوالی کمالپوربازاروافغان دوریجوپروسس میل (D-02-1132)تاریخ ختم 21/04/1399آدرس پارک صنعتی شیخ مصری جلال آباد (50فیصد )بطورمساویانه قیمت نهایی ارزیابی شده شرکت مبلغ (124,768,982) افغانی

درلات سوم : فابریکه تولید وپروسس برنج شعیب فیصل دارای جوازنمبر(D-32185)تاریخ ختم 22/02/1398،عرب دوریجوپروسس میل دارای جوازنمبر(D-02-1759)تاریخ ختم 27/10/1398،افغان دوریجو پروسس میل (D-02-1132)تاریخ ختم 21/04/1399وفابریکه زاهد ذکی دارای جوازنمبر(38792)تاریخ ختم 16/03/1399بطورمساویانه (25فیصد) قیمت نهایی ارزیابی شده شرکت مبلغ   (101,388,048) افغانی

درلات چهارم:فابریکه تولیدی وپروسس برنج زاهد ذکی  قریه مموزی بگرامی کابل قیمت نهایی ارزیابی شده شرکت مبلغ   (150,617,688) افغانی

درلات پنجم :فابریکه تولیدی وپروسس برنج شعیب فیصل دارای جوازنمبر(D-32185)تاریخ ختم 22/02/1398سرک ترانزیتی کابل کندز،مرکزکندز قیمت نهایی ارزیابی شده مبلغ   (104,348,828) افغانی

درلات ششم : فابریکه تولیدی وپروسس برنج شعیب فیصل دارای جوازنمبر(D-32185)تاریخ ختم 22/02/1398 سرک ترانزیتی کابل کندز،مرکزکندز قیمت نهایی ارزیابی شده شرکت  مبلغ   (120,101,328) افغانی

درلات هفتم : فابریکه تولیدی وپروسس برنج شعیب فیصل وفابریکه تولیدی وپروسس برنج زاهد ذکی دارای جوازنمبر(38792)تاریخ ختم 16/03/1399بطورمساویان (50فیصد) قیمت نهایی ارزیابی شده شرکت مبلغ   (121,993,650) افغانی

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی هفت روز تقویمی طورکتبی توام با دلایل آن بریاست اکمال وخریداری وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا وفق احکام ماده پنجاهم قانون  تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی ،قرارداد منعقد نخواهدشد.

More tenders

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ - ۱۲:۳۰
Background image

اطلاعیه قرارداد (129) قلم ظروف و لوازم تجهیزات مطبخ وطعام خانه مربوط قول اردو های (207) ظفر و (209) شاهین

بدینوسیله به تاسی ازفقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،وزارت دفاع ملی...

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ - ۱۲:۵۴
Background image

اعلان تهیه و تدارک 13 قلم تخم گل ونهال های مثمر وغیرمثمر

موضوع تدارک : تهیه و تدارک (13)قلم تخم گل ونهال های مثمر وغیرمثمرباکیفیت ضرورت مدیریت زراعت و وترنری...

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - ۱۳:۵۲ kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک تعداد (38) قــلم اجناس مفروشاتی

تهیه وتدارک تعداد (38) قــلم اجناس مفروشاتی ضرورت قطعات و جــزوتـامهای...

Back to tenders