اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه واکمال مواد بخش برق، آبرسانی و ساختمانی جهت ترمیم تآسیسات کمپ پی آر تی(PRT) ولایت غزنی مربوط قوماندانی قول اردوی عملیات های خاص

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

Location kabul

بدینوسیله به تاسی ازفقره {2} ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،ریاست تدارکات به نماینده گی از ریاست امور ساختمانی وملکیت ها: امورات (تهیه واکمال مواد بخش برق، آبرسانی و ساختمانی جهت ترمیم تآسیسات کمپ پی آر تی(PRT) ولایت غزنی مربوط قوماندانی قول اردوی عملیات های خاص.

 تحت شماره داوطلبی نمبر (MOD-1399-W-C0177-22416) را به شرکت ساختمانی اکرم وحید دارنده جواز نمبر(D-37477): آدرس شرکت ساختمانی اکرم وحید:صیاد، بگرام، پروان، را به اساس حکم نمبر {2303} مورخ 10/8/1399 مقام محتـرم وزارت دفاع ملی به قیمت مجموعی مبلغ (12926593.90) دوازده  میلیون و نوصدو بیست وشش هزار وپنج صدو نود وسه اعشاریه نود افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طورکتبی توام بادلایل ان به آمریت تدارکات امور ساختمانی ریاست تدارکات واقع خواجه بغراء مقیم گارد سابقه: بلاک جدید منزل {2} اتاق نمبر{202} ناحیه پانزده شهرکابل وفق احکام ماده {50} قانون تدارکات ارائه نماید.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۷ - ۱۸:۲۲
Background image
یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۷ - ۱۵:۳۶
Background image

اعلان تهیه مواد و تهیه امورات انتقال و جابجا نمودن موانع آهن کانکریتی جهت تدابیری امنیت و حفاظتی دیوار بیز فرقه 111 کابل واقع پلچرخی‎‎

موضوع تدارک: تهیه امورات انتقال و جابجا نمودن موانع آهن کانکریتی جهت تدابیری امنیت و حفاظتی دیوار بیز فرقه 111 کابل واقع پلچرخی.

نمبر تشخیصیه: (MOD-1400-W-C0191-25105)

ریاست تدارکات . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۷ - ۱۵:۳۵
Background image

نشراطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد نمبر (MOD-1400-W-C0131-25105) از طریق انترنت!

بدینوسیله به تاسی ازفقره{2}ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،ریاست تدارکات به نماینده گی ازریاست امور ساختمانی وملکیت ها: پروژه امورات ساختمانی تعمیر دومنزله اداری . . .

Back to tenders