اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد نمبر(0150) شرکت ساختمانی عتیق الله حبیبی

web_admin

Publish Date

Closing Date

Location kabul

بدینوسیله به تاسی ازفقره{2} ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،ریاست تدارکات به نماینده گی ازریاست امور ساختمانی وملکیت ها : امورات ساختماني تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی اعمار ذخیره آب برای زراعت و وترنری وزارت دفاع ملی. از بابت سال مالی 1402.

 تحت شماره داوطلــــــــبی نمبر{ وزارت دفاع ملی-1402-امورساختمانی-0150-25105} رابه شرکت ساختمانی عتیق الله حبیبی دارنده جوازنمبر D-58173

آدرس شرکت: ناحیه 17- خیر خانه سر کوتل مرکز کابل .کابل

رابه اساس حـــــــــــکم نمبر{6278}مورخ 28/04/ 1445 مقام محتـرم وزارت دفاع ملی به قیمت مجموعی مبلغ (1179770) یگ میلون یک صدو هفتادو نو هزار هفت صدو هفتاد افغانۍ اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی چهار روز تقویمی طورکتبی توام بادلایل ان به مدیریت عقدقرارداد های مرکزی ریاست اکمال وخریداری واقع خواجه بغراء مقیم گارد سابقه: بلاک نمبر{5} منزل {2} اتاق نمبر{213} ناحیه پانزده شهرکابل وفق احکام ماده {پنجاهم} قانون تدارکات ارائه نماید.

این اطلاعیه به معنی عقدقرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکروطی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد

More tenders

یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۲ - ۸:۳۳ kabul
Background image

اطلاعیه  تصمیم  اعطای قرارداد 19 قلم پرزه جات وسایط فورد ایفرست برای سال مالی 1402

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک (19) قلم پرزه جات  وسایط فوردایفرست ازمعتبرترین . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۲ - ۸:۳۱
Background image

اطلاعیه  تصمیم  اعطای قرارداد دو قلم تیل دیزل و پطرول قول اردو 209 الفتح برای سال مالی 1402

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک دو قلم تیل دیزل(05)و پطرول(A-92)مورد ضرورت قطعات . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۲ - ۸:۲۹ kabul
Background image

اطلاعیه  تصمیم  اعطای قرارداد 20 قلم پرزه جات وسایط انترنشنل برای سال مالی 1402

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک (20) قلم پرزه جات  وسایط مختلف النوع وسایط . . .

Back to tenders