ویډیو

سرليک
د ملي اردو اتلان – دهیواد او ولس ویاړونه
جزیات: افغانستان دملي دفاعي اوامنیتي ځواکونو د حماسه زیږونکو کارنامو او دپرله پسې او تل پاتي ویاړونو په لړۍ کې یو ځل بیا د ملي اردو يو سر تیري د تاریخ پاڼې په خپلې اتلولۍ او سرښېندنې سره رنګينې کړې .
واخلئ
افغان ملی اردو د هیواد د دفاعی سکتور د بڼسټ د محور په ټوګه
جزیات: افغان ملی اردو د هیواد د دفاعی سکتور د بڼسټ د محور په ټوګه
واخلئ
ملی اردو د ملی یوالی سمبول
جزیات: ملي اردو د هیواد د دفاعي ځواک په توګه، په ټول قوت سره حاضر دی چې د خلکو د امنیت او هوساينې لپاره هر ډول قربانۍ ورکړي
واخلئ
ملی اردو ځواکنو د سولی راوړونکی. واخلئ
ملی اردو د ملی ځواکمنتیا څرګندویه. واخلئ
افغان ملی دفاعی او امنیتی ځواکونه د خلکو ساتونکی واخلئ
دمچرمینو ویدویی کلیب واخلئ
د ستردرستیز د حقوقو ریاست ویدویی کلیب واخلئ
د ستردرستیز د حقوقو ریاست ویدویی کلیب واخلئ
د ستردرستیز د حقوقو ریاست ویدویی کلیب واخلئ
پاڼه 1 از 2