د ۱۳۹۰ کال

د (421) ګنی د دفاع اوونیزی دلوستلو لپاره   دغه ځای   کلیک کړی.

د (422) ګنی د دفاع اوونیزی دلوستلو لپاره  دغه ځای   کلیک کړی.

د ( 424) او  (425) ګنو اوونیزو دلوستلو لپاره  دغه ځای  کلیک کړی.

د ( 427) ګنی د دفاع اوونیزی دلوستلو لپاره   دغه ځای  کلیک کړی.

د (428) ګنی ددفاع اوونیزی دلوستلو لپاره دغه ځای کلیک کړی.

د (429) ګنی د دفاع اوونیزی دلوستلو لپاره دغه ځای  کلیک کړی.

د(431) ګنی د دفاع اوونیزی دلوستلو لپاره   دغه ځای  کلیک کړی.

د (433) ګنی د دفاع اوونیزی دلوستلو لپاره دغه ځای کلیک کړی.