د ځانګړو عملیاتونو قول اردو

 
مطبوعاتي اعلامیې
د قول اردو لنډه پیژندنه