سندونه

سرليک
ملی اردو د تصویرونوپه هنداره کی 6 توک په بشپړه توګه کتل
ملی اردو د تصویرونوپه هنداره کی 4 توک په بشپړه توګه کتل
ملی اردو د تصویرونوپه هنداره کی 5 توک په بشپړه توګه کتل
ملی اردو د تصویرونوپه هنداره کی 3 توک په بشپړه توګه کتل
ملی اردو د تصویرونوپه هنداره کی دوهم توک په بشپړه توګه کتل
ملی اردو د تصویرونوپه هنداره کی لمړی توک
جزیات: ملی اردو د تصویرونوپه هنداره کی لمړی توک
په بشپړه توګه کتل
د افغانستان د تاریخ یوه څنډه په انخورونوکی دریمه توک په بشپړه توګه کتل
د افغانستان د تاریخ یوه څنډه په انخورونوکی دوهم توک په بشپړه توګه کتل
د افغانستان د تاریخ یوه څنډه په انخورونوکی لمړی توک په بشپړه توګه کتل