ویدیو

عنوان
بزرګترین افتخار رابدست بیاورید - در مقدس ترین وظیفه سهم بګیرید به اردوی ملی افغانستان بپیوندید دانلود
اردوی ملی منحیث نهاد محوری سکتور دفاعی کشور
محتوايات: اردوی ملی منحیث نهاد محوری سکتور دفاعی کشور
دانلود
اردوی ملی نماد وحدت ملی
محتوايات: اردوی ملی به عنوان نیروی دفاعی کشور با تمام توان، حاضر به هر نوع قربانی برای تامین امنیت و آرامش مردم است.
دانلود
اردوی ملی منحیث نهاد محوری سکتور دفاعی کشور
محتوايات: اردوی ملی منحیث نهاد محوری سکتور دفاعی کشور
دانلود
نیرو های امنیتی آورنده صلح. دانلود
اردوی ملی نماد قدرت ملی. دانلود
نیروهای امنیتی و دفاعی مردم افغانستان دانلود
‍پیام اطمینانیه وزیردفاع ملی کشور در مورد اتخاذ تدابیر امنیتی انتخابات
محتوايات: ‍پیام اطمینانیه وزیردفاع ملی کشور در مورد اتخاذ تدابیر امنیتی انتخابات
دانلود
آهنگ از آرش بارز و نایب نایاب در وصف اردوی ملی
محتوايات: آهنگ از آرش بارز و نایب نایاب در وصف اردوی ملی
دانلود
کلیب ویدویی مجرمین که توسط ریاست کشف وزارت دفاع ملی ..... دانلود
صفحه 1 از 2
قبل12بعد