داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
شرطنامه پروسه کاری امورات ساختمانی یک باب تعمیر دومنزله چهاراتاقه بشمول شبکات برق، آبرسانی وفاضلاب آن ویک باب چاه سپتیک (140) متر مکعب تیپیک برای قوماندانی مفرزه هوائی ولایت فراه ضرورت سال مالی 1397.
اعلان دعوت به داوطلبی: توام احترام شرطنامه پروسه کاری امورات ساختمانی یک باب تعمیر دومنزله چهار اتاقه بشمول شبکات برق، آبرسانی وفاضلاب آن ویک باب چاه سپتیک (140) متر مکعب تیپیک برای قوماندانی مفرزه هوائی ولایت فراه ضرورت سال مالی...
Sep 15, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
دانلود متن اطلاعیه
Sep 11, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
دانلود متن اطلاعیه
Sep 10, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
دانلود متن اطلاعیه
Sep 10, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
دانلود متن اطلاعیه
Sep 10, 2018 -
قرار داد تعداد (3) قلم مواد اعاشوی(گوشتی)ضرورت قطعات وجزوتامها، موسسات وادارات مرکزی و قول اردوی های ساحوی اردوی ملی بشمول قطعات و جزوتامهای سرحدی و قطعات و جزوتامهای امن نظم عامه برای سال مالی 1398 در هفت لات با در نظرداشت محلات تحویلدهی به شکل به...
قرار داد تعداد (3) قلم مواد اعاشوی(گوشتی)ضرورت قطعات وجزوتامها، موسسات وادارات مرکزی و قول اردوی های ساحوی اردوی ملی بشمول قطعات و جزوتامهای سرحدی و قطعات و جزوتامهای امن نظم عامه برای سال مالی 1398 در هفت لات با در نظرداشت محلات تحویلدهی...
Sep 07, 2018 -
قرارداد یک قلم مواد اعاشوی (نان خشک) ضرورت سال مالی 1398 قطعات وجزوتام های مرکزی ، قول اردو های ساحوی وقطعات سرحدی اردوی ملی درهفت لات روش داوطلبی بازداخلی نوع قرارداد چهار چوبی
قرارداد یک قلم مواد اعاشوی (نان خشک) ضرورت سال مالی 1398 قطعات وجزوتام های مرکزی ، قول اردو های ساحوی وقطعات سرحدی اردوی ملی درهفت لات روش داوطلبی بازداخلی نوع قرارداد چهار چوبی . شماره داوطلبی :( 1398/MOD/G/0001/21205/7LOTS) ضرب...
Sep 05, 2018 Sep 25, 2018
درمورداعلان داوطلبی امورات ساختمانی محل بالون های گاز بشمول و صل سیستم شبکه به آشپزخانه هاقوماندانی عمومی سرحدی ضرورت سال مالی 1397 در یک لات ازروش دواطلبی بازداخلی.
موضوع: تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی محل بالون های گاز بشمول و صل سیستم شبکه به آشپزخانه هاقوماندانی عمومی سرحدی شامل هفت لوا میباشد لوای اول ننگرهار ، لوای دوم پکتیا، لوای سوم کندهار، لوای چهارم هلمند، لوای پنجم هرات ،...
Sep 03, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
دانلود متن اطلاعیه
Aug 29, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
دانلود متن اطلاعیه
Aug 29, 2018 -
صفحه 9 از 18