داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
وزارت دفاع ملی قرارداد پروسه کاری امورات حفر چاه عمیق قسم روتری و کوبه ئی برای قطعات و جزو تامهای قول اردوی 201 سیلاب از روش داوطلبی باز داخلی به شکل پرداخت به اساس فی واحد ضرورت سال مالی 1397 به داخل 1 لات
موضوع تدارک: وزارت دفاع ملی قرارداد پروسه کاری امورات حفر چاه عمیق قسم روتری و کوبه ئی برای قطعات و جزو تامهای قول اردوی 201 سیلاب از روش داوطلبی باز داخلی به شکل پرداخت به اساس فی واحد ضرورت سال مالی 1397 به داخل 1...
Sep 24, 2018 Oct 08, 2018
توام احترام قبلاً شرطنامه یک قلم مواد اعاشوی (نان خشک) ضرورت سال مالی 1398 قطعات وجزوتام های مرکزی ، قول اردو های ساحوی وقطعات سرحدی اردوی ملی درهفت لات روش داوطلبی بازداخلی نوع قرارداد چهار چوبی .
توام احترام قبلاً شرطنامه یک قلم مواد اعاشوی (نان خشک) ضرورت سال مالی 1398 قطعات وجزوتام های مرکزی ، قول اردو های ساحوی وقطعات سرحدی اردوی ملی درهفت لات روش داوطلبی بازداخلی نوع قرارداد چهار چوبی . شماره داوطلبی :(...
Sep 24, 2018 -
توام احترام شرطنامه قبلاً قرار داد تعداد (3) قلم مواد اعاشوی(گوشتی)ضرورت قطعات وجزوتامها، موسسات وادارات مرکزی و قول اردوی های ساحوی اردوی ملی بشمول قطعات و جزوتامهای سرحدی و قطعات و جزوتامهای امن نظم عامه برای سال مالی 1398 در هفت لات با در نظرداشت...
توام احترام شرطنامه قبلاً قرار داد تعداد (3) قلم مواد اعاشوی(گوشتی)ضرورت قطعات وجزوتامها، موسسات وادارات مرکزی و قول اردوی های ساحوی اردوی ملی بشمول قطعات و جزوتامهای سرحدی و قطعات و جزوتامهای امن نظم عامه برای سال مالی 1398 در هفت لات با در...
Sep 24, 2018 -
(2) قلم مواد اعاشوی (لبنیات) ضرورت قطعات وجزوتامها،موسیسات وادارات مرکزی وقول اردوهای ساحوی اردوی ملی به شمول قطعات وجزوتامهای سرحدی وقطعات وجزوتامهای امن ونظم عامه برای سال مالی1398}درهفت لات بادرنظرداشت محلات تحویلدهی به شکل داوطلبی باز نمبر تشخصیه...
موضوع تدارک: (2) قلم مواد اعاشوی (لبنیات) ضرورت قطعات وجزوتامها،موسیسات وادارات مرکزی وقول اردوهای ساحوی اردوی ملی به شمول قطعات وجزوتامهای سرحدی وقطعات وجزوتامهای امن ونظم عامه برای سال مالی1398}درهفت لات بادرنظرداشت محلات تحویلدهی به شکل...
Sep 24, 2018 Oct 08, 2018
قرار داد تعداد ( 19) قلم مواد اعاشوی(ترکاری)موردضرورت ریاست لوژستیک ستردرستیز ازبابت سال مالی1388
موضوع تدارک: قرار داد تعداد ( 19) قلم مواد اعاشوی(ترکاری)موردضرورت ریاست لوژستیک ستردرستیز ازبابت سال مالی1388 نمبر تشخصیه: LOTS7/ 205MOD/G/Q/0005/1398/21 آدرس ومدت اخذ شرطنامه : ریاست اکمال و خریداری واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه...
Sep 20, 2018 Oct 08, 2018
تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات: ساختمانی، شبکه برق و آبرسانی اعمار هشت محراب مسجد شریف (450 نفری و 150نفری) تیپیک که شامل تعمیر مسجد شریف، وضوخانه ، اطاق ملا امام ، منار مسجد شریف و دیوار احاطوی برای قطعات و جزوتام های اردوی ملی به داخل...
موضوع: تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات: ساختمانی، شبکه برق و آبرسانی اعمار هشت محراب مسجد شریف (450 نفری و 150نفری) تیپیک که شامل تعمیر مسجد شریف، وضوخانه ، اطاق ملا امام ، منار مسجد شریف و دیوار احاطوی برای قطعات و جزوتام های اردوی ملی...
Sep 19, 2018 Oct 07, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
دانلود متن اطلاعیه
Sep 19, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
دانلود متن اطلاعیه
Sep 18, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
دانلود متن اطلاعیه
Sep 18, 2018 -
تهیه وتدارک تعداد (146) قلم ظروف ولوازم تجهیزات مطبخ لات پنجم وششم مورد ضرورت قطعات مرکزی وقول اردوی های ساحوی ازبابت سال مالی 1397 ریاست لوژستیک ستردرستیز
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : تهیه وتدارک تعداد (146) قلم ظروف ولوازم تجهیزات مطبخ لات پنجم وششم مورد ضرورت قطعات مرکزی وقول اردوی های ساحوی ازبابت سال مالی 1397 ریاست لوژستیک ستردرستیز نمبر تشخصیه داوطلبی :...
Sep 15, 2018 Oct 01, 2018
صفحه 8 از 18