داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد: بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد تهیه وتدارک (132)قلم ادویه طبی ضرورت سال 1397 قوماندانیت صحیه ستردرستیز متن دانلود اطلاعیه
Oct 10, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
اطلاعیه عقد قرارداد: قرارداد تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی یکباب دیپو موادساختمانی بشمول شبکه برق آن برای شفاخانه سردارمحمدداودخان متن دانلود اطلاعیه
Oct 10, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد: بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد تهیه موادواجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی تعمیر کوپراتیف بشمول شبکه برق وآبرسانی آن درقرارگاه وزارت دفاع...
Oct 10, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد: بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد تهیه وتدارک (186)قلم ریجنت لابراتواری ومحلولات طبی قوماندانیت صحیه ستردرستیز 1397 متن دانلود اطلاعیه
Oct 10, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد: وزارت دفاع ملی در نظر دارد تهیه وتدارک (2)قلم ذغال سنگ تصفیه شده وچوب ارچه درگیران ضرورت تسخین پرسونل قطعات وجزوتامها،ادارات مرکزی وقول اردو های ساحوی ضرورت سال 1397 دانلود متن اطلاعیه
Oct 07, 2018 -
تهیه وتدارک اجناس وامورات ترمیم جنراتورها کمپنی هندا وچینائی وخدمات ضمنی آن برای ترمیمات اساسی ،متوسط ومتفرقه جنراتورهای وزارت دفاع ملی بادرنظرداشت کمپنی مولد مورد ضرورت سال 1397 شکل داوطلبی باز نوع قرار داد (چهار چوبی )
موضوع تدارک : تهیه وتدارک اجناس وامورات ترمیم جنراتورها کمپنی هندا وچینائی وخدمات ضمنی آن برای ترمیمات اساسی ،متوسط ومتفرقه جنراتورهای وزارت دفاع ملی بادرنظرداشت کمپنی مولد مورد ضرورت سال 1397 شکل داوطلبی باز نوع قرار داد (چهار چوبی...
Oct 04, 2018 Oct 22, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود ، اعطای قرار داد (37) قلم تجهیزات انکشاف شبکه (9) بلاک پوهنتون دفاعی مارشال قسیم فهیم ضرورت ریاست محترم مخابره ستر درستیز وزارت دفاع ملی از بابت سال مالی 1397...
Oct 04, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
دانلود متن اطلاعیه
Oct 04, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد: بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد 89قلم قرطاسیه باب ضرورت قطعات وجزوتام های مزکری،ساحوی (قوای سرحدی و نظم عامه )اردوی ملی برای سال 1397 دانلود...
Sep 30, 2018 -
پروسه کاری امورات ساختمانی دوباب تعمیر 110 نفری تیپیک بشمول شبکه برق ، سیستم فایر آلارم ، آبرسانی وکانالیزاسیون آن ویک باب چاه سپتیک 140 متر مکعب تیپیک برای قوماندانی لوای دوم ضربتی مقیم ولایت کندهار
موضوع تدارک : پروسه کاری امورات ساختمانی دوباب تعمیر 110 نفری تیپیک بشمول شبکه برق ، سیستم فایر آلارم ، آبرسانی وکانالیزاسیون آن ویک باب چاه سپتیک 140 متر مکعب تیپیک برای قوماندانی لوای دوم ضربتی مقیم ولایت کندهار نمبر تشخصیه داوطلبی :...
Sep 24, 2018 -
صفحه 7 از 18