داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد: بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد حفظ مراقبت وترمیم جاری (82)عراده لات اول، دوم وششم وسایط مختلف النوع ضرورت ریاست حالات اضطرای وفوق العاده سال...
Oct 27, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد: بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد حفظ مراقبت (25)پایه ماشین آلات طباعتی مدیریت مطبعه اردو که شامل (20) قلم میشود تابع حفظ مراقبت سرویس نوبتی،خدمات...
Oct 24, 2018 -
اطلاعیه عقد قرارداد
اطلاعیه عقد قرارداد: قرارداد تهیه موادواجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی یکباب ذخیره 300هزارلیتره آب کانکریتی ،یکباب ذخیره 96هزارلیتره آب کانکریتی ،احاطه ازجالی فنس دراطراف ذخیره آب ،یکباب اتاق واترپمپ ،حفردوحلقه چاه عمیق فرقه عملیات های...
Oct 24, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد: بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد امورات ساختمانی یکباب تعمیر ورکشاب بشمول برق،آبرسانس وکانالیزاسیون داخلی وخارجی ،یک پایه ترانسفارمر (450) کیلو...
Oct 24, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد: بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد امورات ساختمانی یکباب تعمیر ورکشاب بشمول برق،آبرسانس وکانالیزاسیون داخلی وخارجی ،یک پایه ترانسفارمر (450) کیلو...
Oct 24, 2018 -
تهیه وتدارک تعداد (146) قلم ظروف ولوازم تجهیزات مطبخ درلات پنجم قول اردوی207ظفر هرات مورد ضرورت قول اردوی های ساحوی ازبابت سال مالی 1397 ریاست لوژستیک ستردرستیز
موضوع تدارک : تهیه وتدارک تعداد (146) قلم ظروف ولوازم تجهیزات مطبخ درلات پنجم قول اردوی207ظفر هرات مورد ضرورت قول اردوی های ساحوی ازبابت سال مالی 1397 ریاست لوژستیک ستردرستیز نمبر تشخصیه داوطلبی : 1397/MOD/G/0310/22702/LOT-5 روش داوطلبی :...
Oct 23, 2018 Nov 12, 2018
موضوع تهیه و تدارک تعداد (1) قلم مواد اعاشوی (برنج باریک پلوی وطنی باکیفیت ضرورت قطعات وجزوتامهای موسسات وادارات مرکزی قول اردوی های ساحوی اردوی ملی به شمول قطعات وجزوتامهای سرحدی وقطعات وجزوتامهای امن نظم عامه برای سال مالی1398 درهفت لات
موضوع تهیه و تدارک تعداد (1) قلم مواد اعاشوی (برنج باریک پلوی وطنی باکیفیت ضرورت قطعات وجزوتامهای موسسات وادارات مرکزی قول اردوی های ساحوی اردوی ملی به شمول قطعات وجزوتامهای سرحدی وقطعات وجزوتامهای امن نظم عامه برای سال مالی1398 درهفت لات تحت...
Oct 23, 2018 Nov 07, 2018
موضوع تهیه و تدارک {17} قلم مواد اعاشوی (حبوبات) ضرورت قطعات ،جزوتامها،موسسات وادارات مرکزی وقول اردوهای ساحوی اردوی ملی به شمول قطعات وجزوتام های سرحدی وقطعات وجزوتام های امن ونظم عامه برای سال مالی 1398 بادرنظرداشت محلات تحویلدهی به روش داوطلبی باز...
موضوع تهیه و تدارک {17} قلم مواد اعاشوی (حبوبات) ضرورت قطعات ،جزوتامها،موسسات وادارات مرکزی وقول اردوهای ساحوی اردوی ملی به شمول قطعات وجزوتام های سرحدی وقطعات وجزوتام های امن ونظم عامه برای سال مالی 1398 بادرنظرداشت محلات تحویلدهی به روش...
Oct 23, 2018 Nov 12, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد: بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد تهیه موادواجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی یکباب تعمیر اطفائیه تیپیک بشمول شبکه برق ،آبرسانی داخلی وخارجی...
Oct 14, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد: بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد تهیه موادواجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی یک باب هنگر تپیک بشمول شبکه برق آن برای پرزه جات قوماندانی قوای...
Oct 14, 2018 -
صفحه 6 از 18