داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد: بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد تهیه وتدارک تهیه وتدارک (31) قلم اجناس وتجهیزات وسایل اطلاعات جمعی ضرورت ریاست ارتباطات استراتیژیک...
Nov 04, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد: بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد امورات ساختمانی ،شبک برق وآبرسانی اعماردوازده محراب مسجد شریف 450 و150 نفری برای قطقات وجزوتامهای اردوی ملی...
Nov 03, 2018 -
اطلاعیه عقد قرارداد
اطلاعیه عقد قرارداد: بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد احجام پروسه کاری امورات ساختمانی دیوار احاطه وپلچک قوماندانی قول اردوی عملیات های خاص واقع ریشخور نمبر تشخصیه...
Nov 03, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد:
بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد تهیه وتدارک یک قلم کریدت کارت انتقال الکترونیک Prepaid Service بصورت ماهوار تیلفونهای ستلایت ثریا ریاست محترم مخابره ستر درستیز سال مالی...
Oct 30, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد: بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد تهیه وتدارک (146) قلم ظروف وتجهیزات مطبخ لات2-3-4-7 تعداد146قلم ظروف قول اردوهای ساحوی نمبر تشخصیه...
Oct 28, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد تهیه وتدارک (146) قلم ظروف وتجهیزات مطبخ ضرورت سال مالی 1397 قطعات وجزوتامهای مرکزی نمبر تشخصیه داوطلبی :...
Oct 28, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد ایجاد و انکشاف شبکه استرتیژیک تامین ارتباط وسایر خدمات (کورآیمس،آدی کارت ها،اپس،آفمس،انتس) بداخل 4لات قول اردو های 201 سیلاب،203 تندر،207...
Oct 28, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد: بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد تهیه وتدارک (44)و(46) قلم تجهیزات انکشاف شبکه قول اردوی205 اتل ولوا های آن نمبر تشخصیه داوطلبی :...
Oct 27, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد: بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد امورات ساختمانی یک باب ذخیره آب (96)هزار لیتره تیپیک بشمول شبکه آبرسانی داخلی وخارجی آن،یک باب اطاق واترپمپ...
Oct 27, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد: بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد تهیه وتدارک (3)عراده وسایط مجادلوی اطفائیه ضرورت مبرم ستیشن های اطفائیه قطعات وجزوتامهای اردوی ملی نمبر...
Oct 27, 2018 -
صفحه 5 از 18