داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اطلاعیه عقد قرارداد:قرارداد تهیه موادواجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی تعمیر کوپراتیف بشمول شبکه برق وآبرسانی آن درقرارگاه وزارت دفاع ملی
اطلاعیه عقد قرارداد: قرارداد تهیه موادواجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی تعمیر کوپراتیف بشمول شبکه برق وآبرسانی آن درقرارگاه وزارت دفاع ملی نمبر تشخصیه داوطلبی : 1397/MOD/W/0362/25105/ ذریعه امریه (4516)مورخ 20/08/1397...
Nov 19, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد: به کرایه گرفتن ده سیت(K9) (سگ های تعلیمی به منظور کشف مواد انفجاریه
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد: بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد به کرایه گرفتن ده سیت(K9) (سگ های تعلیمی به منظور کشف مواد انفجاریه ،مهمات منفلق ناشده)برای 10دروازه های...
Nov 19, 2018 -
اطلاعیه عقد قرارداد: قرارداد تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی یک باب دیپوی مهمات کانکریتی تیپیک بشمول شبکه برق قوماندانی قوای هوائی
اطلاعیه عقد قرارداد: قرارداد تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی یک باب دیپوی مهمات کانکریتی تیپیک بشمول شبکه برق قوماندانی قوای هوائی نمبر تشخصیه داوطلبی : 1397/MOD/W/C0076/25105/ ذریعه امریه (2588)مورخ...
Nov 19, 2018 -
اطلاعیه عقد قرارداد: قرارداد تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی فرقه عملیات های خاص واقع ریشخور
اطلاعیه عقد قرارداد: قرارداد تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی یک باب نظارت خانه بشمول برق ،آبرسانی وفاضلاب آن بخشB احاطه از جالی سیمی دراطراف نظارت خانه، بخش C ساختمانی حویلی تفریحی وشبکه آبرسانی خارجی تعمیر های جدید...
Nov 19, 2018 -
اعلان دعوت به داوطلبی :(1) قلم غذای خشک خارجی {داک فود}باکیفیت برای سکهای تعلیمی
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : (1) قلم غذای خشک خارجی {داک فود} باکیفیت برای سکهای تعلیمی ضرورت قوماندانی لوای حمایه وامنیت ستردرستیز، قوماندانی لوای انجنیری ملی ستردرستیزوقوماندانی عمومی قوای هوائی برای سال مالی1398 نمبر...
Nov 11, 2018 -
اعلان دعوت به داوطلبی :(1) قلم غذای خشک خارجی {داک فود}باکیفیت برای سکهای تعلیمی
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : (1) قلم غذای خشک خارجی {داک فود} باکیفیت برای سکهای تعلیمی ضرورت قوماندانی لوای حمایه وامنیت ستردرستیز، قوماندانی لوای انجنیری ملی ستردرستیزوقوماندانی عمومی قوای هوائی برای سال مالی1398 نمبر...
Nov 11, 2018 -
موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی : تعداد{13 قلم تخم گل ،گل ونهال های مثمروغیرمثمر1398
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : تعداد{13 قلم تخم گل ،گل ونهال های مثمروغیرمثمرضرورت مدیریت زراعت ووترنری معاونیت تامینات تکنالوژی ولوژستیک ازبابت سال مالی1398 نمبر تشخصیه داوطلبی : 1398/MOD/G/0010 /22708/ روش داوطلبی :...
Nov 11, 2018 -
موضوع: درمورداعلان داوطلبی (1) قلم مواد اعاشوی ( روغن مایع وطنی با کیفیت ) ضرورت سال مالی 1398 قطعات مرکزی وقول اردوهای ساحوی به شکل چهارچوبی در(هفت) لات.
به معاونیت محترم تامینات تکنالوژی ولوژستیک ! اعلان: لطفآ مضمون ذیل را جهت نشران ازطریق سایت انترنتی وزارت محترم دفاع ملی واداره محترم تدارکات ملی بریاست محترم روابط اجتماعی،پارلمانی وامورعامه وزارت دفاع ملی ارسال خواهند...
Nov 11, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد: بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد پروسه امورات ساختمانی یک باب تعمیر دو منزله چهار اطاقه بشمول شبکات برق ،آبرسانی وفاضلاب ویک باب چاه سپتیک...
Nov 11, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد: بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد تهیه وتدارک (224) پایه کمره های امنیتی متحرک وثابت ومالزمات تخنیکی آن،نصب آن درفرقه پولیس نظامی بگرام،...
Nov 04, 2018 -
صفحه 4 از 18