داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان دعوت به داوطلبی:
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : (3) قلم مواد خوراکه حیوانی باکیفیت ضرورت مدیریت زراعت ووترنری معاونیت تامینات تکنالوژی ولوژستیک وزارت دفاع ملی ازبابت سال مالی1398 نمبر تشخصیه داوطلبی : 1398/MOD/G/L0011 /22708/ روش...
Dec 02, 2018 -
اطلاعیه عقد قرارداد:
اطلاعیه عقد قرارداد: تهیه وتدارک تعداد ( 9 ) قلم مواد تطهیره آشپزخانه ها وطعامخانه ها برای سال1398ضرورت قطعات وجزوتامهای وقول اردوهای ساحوی اردوی ملی بشکل روش داوطلبی بازداخلی نوع قرارداد چهار چوبی شماره داوطلبی :(...
Dec 02, 2018 -
اطلاعیه عقد قرارداد
اطلاعیه عقد قرارداد: قرارداد تهیه امورات ساختمانی یکباب تعمیر ورکشاب بشمول برق،آبرسانس وکانالیزاسیون داخلی وخارجی ،یک پایه ترانسفارمر (450) کیلو ولت امپیری برای قوماندانی قول اردوی عملیات های خاص واقع ریشخور نمبر تشخصیه داوطلبی :...
Dec 01, 2018 -
اطلاعیه عقد قرارداد
اطلاعیه عقد قرارداد: قرارداد تهیه تهیه موادواجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی یکباب تعمیر اطفائیه تیپیک بشمول شبکه برق ،آبرسانی داخلی وخارجی آن حفر یک حلقه چاه عمیق 120متر،یکباب اتاق واترپمپ ویک باب چاه سپتیک برای شفاخانه...
Dec 01, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد: بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد پروسه کاری امورات حفر چهار حلقه چاه به عمق (150)(120)(100) متر قسم روتری وکوبه ئی برای قطعات وجزوتامهای...
Dec 01, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد: بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد یک مورد خدمات تعلیم وتربیه تعداد(47) نفرمعلمین قول اردو های ساحوی وقطعات مرکزی شامل بخش های...
Dec 01, 2018 -
اعلان دعوت به داوطلبی : تعداد{153 قلم البسه باب معمول وغیرمعمول باکیفیت مدیریت ملبوسات نظامی1398
موضوع تدارک : تعداد{153 قلم البسه باب معمول وغیرمعمول باکیفیت مدیریت ملبوسات نظامی ضرورت قطعات وجزوتام های اردوی ملی برای سال 1398} نمبر تشخصیه داوطلبی : MOD-1398-G-L0012-22705 روش داوطلبی : باز داخلی تضمین آفر:...
Dec 01, 2018 -
حفظ و مراقبت خدمات دیتابیس (نرم افزار)
موضوع تدارک : حفظ و مراقبت خدمات دیتابیس (نرم افزار) ( BPET (Budget Prepration Expendature Trackingترتیب بودیجه وپیگیری مصارف ریاست های مر کزی قول اردو های سا حوی مر بوط ریاست مالی و بودجه وزارت دفاع ملی ضرورت سال مالی 1397 نمبر...
Nov 28, 2018 -
تهیه وتدارک تعداد ( 9 ) قلم مواد تطهیره آشپزخانه ها وطعامخانه ها برای سال1398ضرورت قطعات وجزوتامهای وقول اردوهای ساحوی اردوی ملی بشکل روش داوطلبی بازداخلی نوع قرارداد چهار چوبی
تهیه وتدارک تعداد ( 9 ) قلم مواد تطهیره آشپزخانه ها وطعامخانه ها برای سال1398ضرورت قطعات وجزوتامهای وقول اردوهای ساحوی اردوی ملی بشکل روش داوطلبی بازداخلی نوع قرارداد چهار چوبی شماره داوطلبی :( 1398/MOD/G/Q0016 /22702/6lots ضرب...
Nov 28, 2018 -
(3) قلم مواد خوراکه حیوانی باکیفیت ضرورت مدیریت زراعت ووترنری معاونیت تامینات تکنالوژی ولوژستیک وزارت دفاع ملی ازبابت سال مالی1
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : (3) قلم مواد خوراکه حیوانی باکیفیت ضرورت مدیریت زراعت ووترنری معاونیت تامینات تکنالوژی ولوژستیک وزارت دفاع ملی ازبابت سال مالی1398 نمبر تشخصیه داوطلبی : 1398/MOD/G/L0011 /22708/ ...
Nov 25, 2018 -
صفحه 3 از 18