داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
دانلود اصل اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
Dec 05, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
دانلود اصل اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
Dec 05, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
دانلود اصل اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
Dec 05, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
دانلود اصل اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
Dec 05, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
دانلود اصل اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
Dec 05, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
دانلود اصل اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
Dec 05, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
دانلود اصل اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 3 باب گراژ
Dec 05, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: قرارداد تهیه وتدارک (1) قلم نان خشک قطعات مرکزی وقول اردو های ساحوی بشکل چهار چوبی بداخل(7لات) ضرورت سالهای مالی 1398 نمبر تشخصیه داوطلبی : 1398/MOD/G/0001 /21205/7lots
Dec 04, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: قرارداد تهیه موادواجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی تهیه ،انتقال وجابجانمودن موانع آهن کانکریتی درساحات (گارنیزیون بالاحصار کابل بشمول دیوار احاطه ازجالی فنس وغرفه آهن کانکریتی ریاست لوزستیک واسلحله...
Dec 04, 2018 -
اعلان دعوت به داوطلبی:
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : حفظ و مراقبت خدمات دیتابیس (نرم افزار) ( BPET (Budget Prepration Expendature Trackingترتیب بودیجه وپیگیری مصارف ریاست های مر کزی قول اردو های سا حوی مر بوط ریاست مالی و بودجه وزارت دفاع ملی...
Dec 02, 2018 -
صفحه 2 از 18