داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
تهیه وتدارک تعداد ۱۸۶ قم ریجنت لابراتواری و محلولات طبی ضرورت سال ۱۳۹۷
دانلود شرطنامه
Mar 26, 2018 Apr 14, 2018
امورات ساختمانی یکباب نظارت خانه بشمول شبکه برق آبرسانی فاضلاب آن بخش(B)احاطه ازجالی سیمی دراطراف نظارت خانه بخش(C)ساختمانی حویلی تفریحی ویکباب چاه سپتیک (140)مترمکعب تیپیک برای قوماندانی قطعه خاص واقع پلچرخی
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : { امورات ساختمانی یکباب نظارت خانه بشمول شبکه برق آبرسانی فاضلاب آن بخش(B)احاطه ازجالی سیمی دراطراف نظارت خانه بخش(C)ساختمانی حویلی تفریحی ویکباب چاه سپتیک (140)مترمکعب تیپیک برای قوماندانی قطعه خاص...
Mar 08, 2018 Mar 26, 2018
اعلان داوطلبی امورات ساختمانی دیواراحاطه وپلچک قوماندانی قول اردوی عملیات های خاص واقع ریشخور
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : امورات ساختمانی دیواراحاطه وپلچک قوماندانی قول اردوی عملیات های خاص واقع ریشخور نمبر تشخصیه داوطلبی : (25105) {MOD –W -C0620 -} 1397 روش داوطلبی : باز داخلی تضمین آفر: مبلغ5000000، پنج...
Feb 27, 2018 Mar 14, 2018
تهیه و تدارکات اجناس و خدمات ضمنی لازم برای ترمیمات اساسی ، متوسط و متفرقه Major overhaul و Minor overhaul ، Non-schedual parts) جنراتور های وزارت دفاع
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : تهیه و تدارکات اجناس و خدمات ضمنی لازم برای ترمیمات اساسی ، متوسط و متفرقه Major overhaul و Minor overhaul ، Non-schedual parts) جنراتور های وزارت دفاع ملی در سه لات با در نظرداشت کمپنی مولد جنراتور...
Jan 23, 2018 Feb 04, 2018
قرارداد امورات ساختماني درسخانه بشمول شبكه آن براي قومانداني قواي هوائي واقع خواجه رواش وامورات ساختماني درسخانه بشمول شبكه آن براي قومانداني لواي اول ضربتي واقع پلچرخي
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : قرارداد امورات ساختماني درسخانه بشمول شبكه آن براي قومانداني قواي هوائي واقع خواجه رواش وامورات ساختماني درسخانه بشمول شبكه آن براي قومانداني لواي اول ضربتي واقع پلچرخي نمبر تشخصیه داوطلبی :...
Jan 20, 2018 Feb 06, 2018
اعلان قرار داد تهیه وتدارک 13 قلم تخم گل ،گل ونهال های مثمروغیرمثمرضرورت مدیریت زراعت ووترنری معاونیت تامینات تکنالوژی ولوژستیک ازبابت سال مالی 1397
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : تعداد{13 قلم تخم گل ،گل ونهال های مثمروغیرمثمرضرورت مدیریت زراعت ووترنری معاونیت تامینات تکنالوژی ولوژستیک ازبابت سال مالی 1397 نمبر تشخصیه داوطلبی : MOD/G/0480/22708- 1397 روش داوطلبی :...
Jan 20, 2018 Feb 06, 2018
حفظ ومراقبت وترمیمات پیشنهادی تاسیسات ، تسهیلات و تجهیزات قطعات وجزوتامهای قوماندانی عمومی امن نظم عامه وزارت دفاع ملی
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : حفظ ومراقبت وترمیمات پیشنهادی تاسیسات ، تسهیلات و تجهیزات قطعات وجزوتامهای قوماندانی عمومی امن نظم عامه وزارت دفاع ملی نمبر تشخصیه داوطلبی : 1397/1398MOD –C-610-22409-22405-22416 روش...
Jan 16, 2018 Feb 01, 2018
حفظ ومراقبت وترمیمات پیشنهادی تاسیسات ، تسهیلات و تجهیزات و جنراتورها قطعات وجزوتامهای قوماندانی عمومی سرحدی وزارت دفاع ملی
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : حفظ ومراقبت وترمیمات پیشنهادی تاسیسات ، تسهیلات و تجهیزات و جنراتورها قطعات وجزوتامهای قوماندانی عمومی سرحدی وزارت دفاع ملی نمبر تشخصیه داوطلبی : 1397/1398MOD...
Jan 16, 2018 Jan 31, 2018
اعلان امورات ترمیماتی وساختمانی تاسیسات وبلاک های ریاست کشف واستخبارات واقع سیاه سنگ
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : امورات ترمیماتی وساختمانی تاسیسات وبلاک های ریاست کشف واستخبارات واقع سیاه سنگ نمبر تشخصیه داوطلبی : (22416) {MOD –W -0455 -} 1396 روش داوطلبی : باز داخلی تضمین آفر: مبلغ مبلغ {800000،...
Aug 16, 2017 Sep 05, 2017
صفحه 18 از 18