داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
دانود متن اطلاعیه
Aug 29, 2018 -
امورات ساختمانی دوباب تعمیر 111 نفری قوماندانی لوای دوم ضربتی مقیم ولایت کندهار
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : پروسه کاری امورات ساختمانی دوباب تعمیر 111 نفری تیپیک بشمول شبکه برق ، سیستم فایر آلارم ، آبرسانی وکانالیزاسیون آن ویک باب چاه سپتیک 141 متر مکعب تیپیک برای قوماندانی لوای دوم ضربتی مقیم ولایت...
Aug 29, 2018 Sep 04, 2018
امورات ساختماني يك باب تعميروركشاپ قومانداني قول اردوي عمليات هاي خاص واقع ريشخور
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : امورات ساختماني يك باب تعميروركشاپ بشمول شبكات برق، آبرساني وكاناليزاسيون داخلی وخارجی آن ،یک پایه ترنسفارمر450KVAوموادبرق آن برای سه تعمیر(تعمیراناثیه ،نظارت خانه ودرس خانه)واحاطه جالی فنس دراطراف...
Aug 29, 2018 Sep 15, 2018
اعلان قرارداد امورات ساختمانی لوای دوم ضربتی ولایت کندهار
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : وزارت دفاع ملی قرارداد پروسه کاری امورات ساختمانی یک باب تعمیر دومنزله اداری تیپیک بشمول برق ،شبکه آبرسانی داخلی وخارجی ویک باب چاه سپتیک 140 متر مکعب ویک باب طعامخانه وآشپزخانه وسیستم دیگدان های گازی برای...
Aug 20, 2018 Sep 05, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
Aug 17, 2018 -
: امورات ساختماني بخش B و بخش C قوماندانی فرقه عمليات هاي خاص واقع ريشخور
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : امورا ت ساختماني يك باب نظارت خانه بشمول شبكه برق ، آبرساني وفاضلاب آن ، بخش B احاطه ازجالي سيمی دراطراف نظارت خانه ، بخش C ساختماني حويلي تفريحي وشبكه آبرساني خارجي تعميرهاي جديد ( صالون كنفرانس ،...
Aug 17, 2018 Sep 04, 2018
حفظ مراقبت (25) پایه ماشین الات طباعتی مدیریت مطبعه ضرورت ریاست مخابر ستردرستیز وزارت دفاع ملی سال مالی 1397
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : حفظ مراقبت (25) پایه ماشین الات طباعتی مدیریت مطبعه ضرورت ریاست مخابر ستردرستیز وزارت دفاع ملی سال مالی 1397 نمبر تشخصیه داوطلبی : MOD-G-N0086-22413-1397 روش داوطلبی : باز داخلی تضمین...
Aug 17, 2018 Aug 29, 2018
پروسه کاری امورات حفر چاه عمیق قسم روتری و کوبه ئی برای قطعات و جزو تام های مرکزی وساحوی بداخل 7لات
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : وزارت دفاع ملی قرارداد پروسه کاری امورات حفر چاه عمیق قسم روتری و کوبه ئی برای قطعات و جزو تام های مرکز شامل (قوماندانی حربی شونځی ، قرارگاه کندک ششم فرقه 111 کابل ، ریاست کشف و استخبارات ، قوماندانی...
Aug 17, 2018 Sep 04, 2018
اعلان دعوت به داوطلبی : انتقال وجابجاه نمودن موانع آهن كانكريتي درساحات قطعات وجزوتام هاي اردوي ملي
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : امورات ساختماني تهيه ، انتقال وجابجاه نمودن موانع آهن كانكريتي درساحات قطعات وجزوتام هاي اردوي ملي شامل ( گارنيزيون بالاحصار كابل بشمول ديواراحاطه ازجالي فنس وغرفه آهن كانكريتي، رياست لوژستيك واسلحه وتخنيك...
Aug 15, 2018 Aug 28, 2018
اعلان دعوت به داوطلبی :حفظ ومراقبت سیستم دیتابیس (نرم افزار) ترتیب بودجه وپیگری مصارفات (BPET)
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : حفظ و مراقبت خدمات دیتابیس (نرم افزار) ( BPET (Budget Prepration Expendature Trackingترتیب بودیجه وپیگیری مصارف ریاست های مر کزی قول اردو های سا حوی مر بوط ریاست مالی و بودجه وزارت دفاع ملی ضرورت...
Aug 15, 2018 Aug 28, 2018
صفحه 10 از 18