اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ نشر: Nov 04, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد:

بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد تهیه وتدارک (224) پایه  کمره های امنیتی متحرک وثابت ومالزمات تخنیکی آن،نصب آن درفرقه پولیس نظامی بگرام، فرقه 20 پامیر، قول اردو عملیات های خاص، قوماندانی تعلیم وتربیه ،قوماندانی جلب وجذب شفاخانه نمبر2،دیپو های لوژستیک ،پوهنتون مارشال،مکتب پیاده ومسلخ ضرورت ریاست کشف واستخبارات

 نمبر تشخصیه داوطلبی  : 1397/MOD/G/V0013/22304/

دانلود متن اطلاعیه