اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ نشر: Nov 04, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد:

بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد تهیه وتدارک تهیه وتدارک (31) قلم اجناس وتجهیزات وسایل اطلاعات جمعی ضرورت ریاست ارتباطات استراتیژیک امورعامه برای سال مالی 1397

 نمبر تشخصیه داوطلبی  : 1397/MOD/G/P0085/25204

دانلود متن اطلاعیه