اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ نشر: Nov 03, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد:

بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد امورات ساختمانی ،شبک برق وآبرسانی اعماردوازده محراب مسجد شریف 450 و150 نفری برای قطقات وجزوتامهای اردوی ملی

 نمبر تشخصیه داوطلبی  : 1397/MOD/G/0360/25105/LOT-1

دانلود متن اطلاعیه