اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ نشر: Oct 07, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد:

وزارت دفاع ملی در نظر دارد تهیه وتدارک (2)قلم ذغال سنگ تصفیه شده وچوب ارچه درگیران ضرورت تسخین پرسونل قطعات وجزوتامها،ادارات مرکزی وقول اردو های ساحوی ضرورت سال 1397 

دانلود متن اطلاعیه