تهیه وتدارک اجناس وامورات ترمیم جنراتورها کمپنی هندا وچینائی وخدمات ضمنی آن برای ترمیمات اساسی ،متوسط ومتفرقه جنراتورهای وزارت دفاع ملی بادرنظرداشت کمپنی مولد مورد ضرورت سال 1397 شکل داوطلبی باز نوع قرار داد (چهار چوبی )

تاریخ نشر: Oct 04, 2018

تاريخ خاتمه: Oct 22, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

موضوع تدارک :  تهیه وتدارک اجناس وامورات ترمیم  جنراتورها کمپنی هندا وچینائی وخدمات ضمنی آن برای ترمیمات اساسی ،متوسط ومتفرقه جنراتورهای وزارت دفاع ملی  بادرنظرداشت کمپنی مولد مورد ضرورت سال 1397 شکل داوطلبی باز نوع قرار داد (چهار چوبی )

نمبرتشخیصه :MOD/1397/NC/C0084B/22405) (

آدرس ومدت اخذشرطنامه : ریاست اکمال وخریداری واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه اطاق نمبر(210) ازتاریخ نشراعلان الی بیست ویک یوم تقویمی به روز های رسمی از شروع رسمیات الی ختم رسمیات شماره تماس( 0202612120).

تضمین آ فر مطابق به شرطنامه و حسب مندرج در شرطنامه  بشکل بانک گرانتی از یک بانک معتبر باشد معیاد اعتـــــــــبار تضمین آ فر از  118 روز تقویمی از تاریخ آفر گشایئ کمتر نباشد.

تضمین آفر: برای هرلات طبق مندرجات شرطنامه بشکل گرانتی بانک اخذ  میگردد.

یک لات

صرف یک لات تضمین آفر مبلغ (250000)افغانی بشکل کرانتی بانک

 زبان : (دری وپشتو)

ضرب العجل تسلیمی آفرها: {ازتاریخ نشراعلان الی ساعت (10) مورخ 30/میزان/1397 }میباشد.

ضرب العجل آفرگشایی: تاریخ 30/میزان/1397 ساعت (10)قبل ازظهر.

نوعیت اخذشرطنامه : بشکل کاپی /سافت (CD) داوطلبان میتوانند شرطنامه را بشکل سافت دریافت نموده وحق دارند با اصل شرطنامه آنرا مقایسه نموده و اطمینان خویشرا حاصل نمایند.

همچنان داوطلبان میتوانند شرطنامه را از ویب سایت وزارت دفاع ملی  WWW.MOD.gov.af واداره تدارکات ملی WWW.NPA.gov.af  دانلود نمایند .

محل آفرگشایی :  ریاست اکمال وخریداری واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه بلاک آفرگشایی.

نوت :  ازداوطلبان محترم خواهشمندیم که بعد از اخذ شرطنامه تماما موادات آن را مطالعه وهنگام تسلیمی آفراسناد سوابق کاری ؛ پروژه های مشابه ؛ توانمندی مالی وسایراسناد تقاضا شده مندرج شرطنامه را تسلیم نمایند.

نوعیت اخذشرطنامه :  درصورتیکه داوطلبان شرطنامه را از ویب سایت های وزارت دفاع ملی واداره محترم تدارکات ملی بشکل سافت بدست میاورند تقاضا میگردد تا بصورت دوامدار به ویب سایت های متذکره رجوع  نموده تا درصورت تعدیلات متعاقبا آنرا بدست آورند وحین ارایه آفر خویش تعدیل (درصورت لزوم) آنرا مهر وامضا نموده وضم آفرخویش ارایه بدارند شرکت های که بشکل هارت کاپی بدست می آورند درصورت هر نوع تعدیل توسط ریاست اکمال وخریداری رسما به جانب شرکت اصدار خواهند یافت وشرکت دریافت کننده مکلف خواهند بود حین ارایه آفر آنرا مهر وامضا نمایند عکس الحال درهر دو حالت فوق باعث رد آفر داوطلب میگردد.

داوطلبان که ازطریق انترنت شرطنامه اخذ میدارند یک روز قبل از جلسه آفر گشایی جهت ثبت وراجسترشدن با ورقه درخواست به دفتر ریاست اکمال وخریداری مراجعه نمایند.

                                                     بااحترام

                                           ریس اکمال وخریداری

                                            حشمت الله (لطیفی)