اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ نشر: Oct 04, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود ، اعطای قرار داد (37) قلم تجهیزات انکشاف شبکه (9) بلاک پوهنتون دفاعی مارشال قسیم فهیم ضرورت ریاست محترم مخابره ستر درستیز وزارت دفاع ملی از بابت سال مالی 1397  .

      دانلود متن اطلاعیه