حفظ ومراقبت وترمیمات پیشنهادی تاسیسات ، تسهیلات و تجهیزات قطعات وجزوتامهای قوماندانی عمومی امن نظم عامه وزارت دفاع ملی

تاریخ نشر: Jan 16, 2018

تاريخ خاتمه: Feb 01, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اعلان دعوت به داوطلبی:

موضوع تدارک : حفظ ومراقبت وترمیمات پیشنهادی تاسیسات ، تسهیلات و تجهیزات قطعات وجزوتامهای قوماندانی عمومی امن نظم عامه وزارت دفاع ملی

نمبر تشخصیه داوطلبی  : 1397/1398MOD –C-610-22409-22405-22416

روش داوطلبی : باز داخلی

تضمین آفر:

لات ها

مقدار تضمین   آفرحداقل به حرف و عدد. افغانی

لات اول کابل قرارگاه قوماندانی عمومی ولوای اول

 237137  دوصدو سی وهفت هزارو یکصدوسی وهفت افغانی

لات دوم لوای دوم کندهار

262797  دوصدوشصت ودوهزارو هفتصدونودو هفت افغانی

لات سوم لوای سوم هرات

170078  یکصدو هفت هزارو هفتادا وهشت افغانی

لات چهارم لوای چهارم گردیز

271023  دوصدو هفتادو یک هزارو بیست وسه افغانی

لات پنجم لوای پنجم هلمند

211964  دوصدو یازده هزارو نه صدو شصت وچهارافغانی

لات ششم لوای ششم بلخ

238814  دوصدو سی و هشت هزارو هشتصدو چهارده افغانئ

لات هفتم لوای هفتم ننگرهار

190124  یکصدونود هزارو یکصدوبیست چهار افغنی

لات هشتم لوای هشتم کندز

183834  یکصدو هشتادو سه هزارو هشتصدوسی وچهار افغانی

 

به شکل تضمین بانکی } یکی از بانک های معتبر باشد معیاد اعتبار تضمین آ فر از  118 روز تقویمی از تاریخ آفر گشایی کمتر نباشد.

ضرب الاجل تسلیمی آفرها: ضرب الاجل برای تسلیمی آفرهایکجاباتضمین آفر ازتاریخ نشراعلان الی ساعت(10:00)قبل ازظهرروز  جلسه آفـــر گشائی   11/ 11  /1396میباشد.

محل تسلیمی : در اطاق آفرگشائی ریاست اکمال وخریداری.

ضرب الاجل آفرگشائی: تاریخ: {11/ 11 /1396}ساعت (10) بجه قبل ازظهرمی باشد.

نوعیت اخذ شرطنامه : بشکل کاپی /سافت (CD)،داوطلبان میتوانند شرطنامه را بشکل سافت دریافت نموده و حق دارند با اصل شرطنامه انرا مقایسه نموده و اطمینان خویشرا حاصل نمایند ) همچنان داوطلبان میتوانندشرطنامه را ازویب سایت  انترنتی وزارت دفاع ملی  www.mod.gov.afوویب سایت انترنتی اداره محترم تدارکات ملی www.ppu.gov.af  دانلودنمایند.

محل آفر گشائی : ریاست اکمال و خریداری واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه  بلاک آفر گشائی

نوت :از داوطلبان محترم خواهشمندیم که بعد از اخذ شرطنامه تمام موادات آنرا مطالعه نموده وهنگام تسلیمی آفر  اسناد سوابق کاری ،پروژه های مشابه ،توانمندی مالی و سایر اسناد تقاضا شده مندرج شرطنامه را تسلیم نمایند.

نوعیت اخذشرطنامه:در صورتیکه دواطلبان شرطنامه را از ویب سایت های وزارت دفاع ملی واداره محترم تدارکات ملی بشکل سافت بدست میآورند تقا ضا میگردد تا بصورت دوامدار به ویب سایت های متذکره رجوع نموده تا درصورت تعدیلات  متعاقبآ آنرا بدست آورند وحین ارایه آفر خویش تعدیل ( درصورت لزوم) آنرا مهر وامضا نموده وضم آفر خویش ارایه بدارند شرکت های که بشکل هارت کاپی بدست می آورند در صورت هر نوع تعدیل توسط ریاست اکمال وخریداری  رسمآ به جانب شرکت اصدار  خواهند یافت وشرکت دریافت کننده  مکلف خواهند بود حین ارایه آفر آنرا مهر وامضا نمایند عکس الحال در هر دو حالت فوق باعث رد آفر دواطلب میگردد.

داوطلبان که از طریق انتر نت شرطنامه اخذ میدارندقبل از جلسه آفر گشایی جهت را جستر شدن با ورقه در خواست به دفتر ریاست اکمال وخریداری مراجعه نمایند.

                           با احـــترام

ریس اکمال وخریداری

حشمت الله (لطیفی)