اعلان تهیه وتدارک 111 قلم ترمیمات وحفظ مراقبت تجهیزات تولیدی و صنایع ورکشاب انجنیری

تاریخ نشر: Nov 01, 2017

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 

اعلان:

موضوع تهیه و تدارک: (111)قلم ترمیمات وحفظ ومراقبت تجهیزات تولیدی وصنایع ورکشاپ انجینری ضرورت قطعات و جـزوتام های قـول اردو های ساحـوی در(4) لات ضرورت سال مالی 1396 و 1397 ازروش دواطلبی بازداخلی بشکل  قرارداد چهارچوبی.

 تحت شماره داوطلبی MOD-G-0460(22413))- 1396 و1397

آدرس ومدت اخذ شرطنامه : ریاست اکمال و خریداری واقع خـواجه بغرا مقیم گارد سابقه اطاق نمبر(107) از تاریخ نشر اعـلان الی بیست ویک یوم تقویمی به روز های رسمی از شــروع رسمیات الی ختم رسمیات مــــراجعه نموده بدست بیاورند. شماره تماس (0202612126).

تضمین آفر: تضمین آفربرای هرلات طبق مندرجات شرطنامه به شکل گرنتی بانک قرارذیل اخذمیگردد.

لات سوم مبلغ(7587)افغانی به شکل گرنتی بانک .  .

لات چهارم مبلغ(9034)افغانی به شکل گرنتی بانک .  

لات ششم مبلغ(22927)افغانی به شکل گرنتی بانک . 

 لات هفتم مبلغ(9825)افغانی به شکل گرنتی بانک . 

روش تدارکات و زبان: داوطلبی باز داخلی (دری و پشتو).

آدرس اخذشرطنامه:ریاست اکمال وخریداری واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه مدیریت عقد قرارداد های ساحوی

ضرب العجل تسلیمی آفرها: ازنشراعلان الی ساعت (10) بجه قبل ازظهرمورخ 27/ 08/ 1396  درروزهای رسمی ازشروع رسمیات الی ختم رسمیات درریاست اکمال وخریداری  در اطاق افرگشایی.

ضرب العجل آفرگشائی: تاریخ: 27/   08 / 1396 ساعت:  00 : 10 قبل از ظهر صورت خواهد گرفت.

نوعیت اخذشرطنامه: بشکل کاپی/سافت ، داوطلبان میتوانند شرطنامه را بشکل سافت دریافت نموده و حق دارند با اصل شرطنامه آنرا مقایسه نموده و اطمینان خویشرا حاصل نمایند.

همچنان داوطلبان میتوانندشرطنامه راازویب سایت وزارت دفاع ملی www.mod.gov.afوسایت www.npa.gov.af اداره محترم تدارکات ملی دانلود نمایند.

محل آفرگشائی: ریاست اکمال وخریداری واقع خواجه بغرامقیم گارد سابقه بلاک آفرگشائی.

نوت :از داوطلبان محترم خواهشمندیم که بعد از اخذ شرطنامه تمام موادات آنرا مطالعه نموده وهنگام تسلیمی آفر  اسناد سوابق کاری ،پروژه های مشابه ،توانمندی مالی و سایر اسناد تقاضا شده مندرج شرطنامه را تسلیم نمایند.

نوعیت اخذشرطنامه:در صورتیکه دواطلبان شرطنامه را از ویب سایت های وزارت دفاع ملی واداره محترم تدارکات ملی بشکل سافت بدست میآورند تقا ضا میگردد تا بصورت دوامدار به ویب سایت های متذکره رجوع نموده تا درصورت تعدیلات  متعاقبآ آنرا بدست آورند وحین ارایه آفر خویش تعدیل ( درصورت لزوم) آنرا مهر وامضا نموده وضم آفر خویش ارایه بدارند شرکت های که بشکل هارت کاپی بدست می آورند در صورت هر نوع تعدیل توسط ریاست اکمال وخریداری  رسمآ به جانب شرکت اصدار  خواهند یافت وشرکت دریافت کننده  مکلف خواهند بود حین ارایه آفر آنرا مهر وامضا نمایند عکس الحال در هر دو حالت فوق باعث رد آفر دواطلب میگردد.

داوطلبان که از طریق انتر نت شرطنامه اخذ میدارندقبل از جلسه آفر گشایی جهت را جستر شدن با ورقه در خواست به دفتر ریاست اکمال وخریداری مراجعه نمایند.                                                      بااحترام

hlhljH                                                                         رئیس اکمال وخریداری

                                                                                      حشمت الله (لطیفی)