اطلاعیه عقدقرارداد ۱۳ قلم تجهیزات ُ لوازم اطفائیه و ضد حریق ستیشن های اطفائیه قطعات وجزوتامهای اردوی ملی ضرورت ریاست حالات اضطراری وفوق العاده

تاریخ نشر: Sep 10, 2017

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اطلاعیه عقدقرارداد:

نمبر تشخصیه داوطلبی:  -(MOD-G-0130) (22709)- 1396

موضوع تدارک : تهیه وتدارک (13) قلم تجهیزات ،لوازم اطفائیه وضدحریق ستیشن های اطفائیه قطعات وجزوتامهای اردوی ملی ضرورت ریاست حالات اضطراری وفوق العاده به قیمت مجموعی مبلغ (7301169) افغانی قرارامریه نمبر(2266)                      مورخ 13/06/1396 مقام محترم وزارت دفاع ملی با شرکت تجارتی مجتبی علی حمزه عقد گردیده است مراجع ذیربط مطلع باشند.

با احترام

رئیس اکمال و خریداری

حشمت الله لطیفی