اعلان (93) قلم قرطاسیه باب ضرورت قطعات وجزوتامهای مرکــزی وساحــوی اردوی ملــــی ازبابت سال مالی 1396

تاریخ نشر: Aug 11, 2017

تاريخ خاتمه: Aug 29, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

موضوع تدارک: (93) قلم قرطاسیه باب ضرورت قطعات وجزوتامهای مرکــزی وساحــوی اردوی ملــــی ازبابت سال مالی 1396

 دارای نمبرتشخصیه 1396 (MOD-G-0058)-(22701)

تضمین آفر: بشکل بانک گرانتی یکی از بانک های معتبر باشد معیاد اعتبار تضمین  آ فر از  118 روز تقویمی از تاریخ آفر گشایی کمتر نباشد.

  1. لات اول

) افغانی به شکـل گرنتی بانک 981,600مبلغ (

2- لات دوم

مبلغ(69,400)افغانی به شکــــل گرنتـی بانک

  1. لات سوم

مبلغ(48,300)افغانی به شکـــــل گرنتی بانک

  1. لات چهارم

مبلغ(120,100)افغانی به شکـــل گرنتی بانک

  1. لات پنجم

مبلغ(106,100)افغانی به شکــــل گرنتی بانک

  1. لات ششم

مبلغ(84,300)افغانی به شکــــــل گرنتی بانک

  1. لات هفتم

مبلغ(27,000)افغانی به شکــــــل گرنتی بانک

 

ضرب الاجل تسلیمی آفرها: ازتاریخ نشراعلان الی ساعت (10:00) قبل ازظهر مورخ 07/ 06/ 1396

محل تسلیمی : در اطاق افرگشایی ریاست اکمال وخریداری 

ضرب الاجل آفرگشائی: تاریخ:    07/ 06/ 1396   ساعت :    00 : 10 قبل از ظهر صورت میگیرد.

نوعیت اخذ شرطنامه: بشکل کاپی /سافت (CD)،داوطلبان میتوانند شرطنامه را بشکل سافت دریافت نموده و حق دارند با اصل شرطنامه انرا مقایسه نموده و اطمینان خویشرا حاصل نمایند ) همچنان داوطلبان میتوانندشرطنامه را ازویب سایت  انترنتی وزارت دفاع ملی  www.mod.gov.afوویب سایت انترنتی اداره محترم تدارکات ملی www.ppu.gov.af  دانلودنمایند.

محل افر گشائی: ریاست اکمال و خریداری واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه  بلاک افر گشائی

نوت: از داوطلبان محترم خواهشمندیم که بعد از اخذ شرطنامه تمام موادات آنرا مطالعه نموده وهنگام تسلیمی آفر اسناد سوابق کاری، پروژه های مشابه ، توانمندی مالی و سایر اسناد تقاضا شده مندرج شرطنامه را تسلیم نمایند.

نوت: از داوطلبان محترم خواهشمندیم که بعد از اخذ شرطنامه تماماً موادات آن را مطالعه نموده و هنگام تسلیمی آفر اسناد سوابق کاری ، پروژه های مشابه ، توانمندی مالی و سایر اسناد تقاضا شده مندرج شرطنامه را تسلیم نمایند.در صورتیکه دواطلبان شرطنامه را از ویب سایت های وزارت دفاع ملی واداره محترم تدارکات ملی بشکل سافت بدست میآورند تقا ضا میگردد تا بصورت دوامدار به ویب سایت های متذکره رجوع نموده تا درصورت تعدیلات  متعاقبآ آنرا بدست آورند وحین ارایه آفر خویش تعدیل   ( درصورت لزوم) آنرا مهر وامضا نموده وضم آفر خویش ارایه بدارند شرکت های که بشکل هارت کاپی بدست می آورند در صورت هر نوع تعدیل توسط ریاست اکمال وخریداری  رسمآ به جانب شرکت اصدار  خواهند یافت وشرکت دریافت کننده  مکلف خواهند بود حین ارایه آفر آنرا مهر وامضا نمایند عکس الحال در هر دو حالت فوق باعث رد آفر دواطلب میگردد.

داوطلبان که از طریق انتر نت شرطنامه اخذ میدارندقبل از جلسه افر گشایی جهت را جستر شدن با ورقه در خواست به دفتر ریاست اکمال وخریداری مراجعه نمایند.

                                                                                       بااحترام

رئیس اکـــــــمال وخریداری

حشـــــــــمت الله (لطــــیفی)

 

شماره ثبت    -------------------------                                          

تاریخ:

آدرس : ریاست اکمال وخریداری واقع خواجه بغرای بلاک نمبر(5) بغرا کابل.    شماره تیلفون : 0202612124  ایمیل آدرس:  M.wafa.nooristani@mod.gov.af