تهیه وتدارک تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات وصل شبکه برق قوماندانی قوای هوائی واقع خواجه رواش

تاریخ نشر: May 16, 2017

تاريخ خاتمه: Jun 03, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اعلان:

موضوع تدارک :تهیه وتدارک تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات وصل شبکه برق قوماندانی قوای هوائی واقع خواجه رواش

نمبر تشخصیه داوطلبی  :  25205MOD –W -0407} - 1396- {

روش داوطلبی : باز داخلی

تضمین آفر: مبلغ (80000) هشتادهزار افغانی به شکل تضمین بانکی یکی ازبانک های معتبر باشد معیاد اعتبار تضمین        آ فر از  118 روز تقویمی از تاریخ آفر گشایی کمتر نباشد.

ضرب الاجل تسلیمی آفرها: ازتاریخ صدورشرطنامه الی ساعت (10:00) قبل ازظهر مورخ 13/ 03/ 1396

محل تسلیمی : در اطاق آفرگشایی ریاست اکمال وخریداری 

ضرب العجل آفرگشائی: تاریخ:    13/ 03/ 1396   ساعت :   00 : 10 قبل از ظهر صورت میگیرد.

نوعیت اخذ شرطنامه : بشکل کاپی /سافت (CD)،داوطلبان میتوانند شرطنامه را بشکل سافت دریافت نموده و حق دارند با اصل شرطنامه انرا مقایسه نموده و اطمینان خویشرا حاصل نمایند ) همچنان داوطلبان میتوانندشرطنامه را ازویب سایت  انترنتی وزارت دفاع ملی  www.mod.gov.afوویب سایت انترنتی اداره محترم تدارکات ملی www.ppu.gov.af  دانلودنمایند.

محل افر گشائی : ریاست اکمال و خریداری واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه  بلاک افر گشائی

نوت :از داوطلبان محترم خواهشمندیم که بعد از اخذ شرطنامه تمام موادات انرا مطالعه نموده وهنگام تسلیمی افر  اسناد سوابق کاری ،پروژه های مشابه ،توانمندی مالی سایر اسناد تقاضا شده مندرج شرطنامه را تسلیم نمایند.

انعده ازداوطلبان که شرطنامه ها را ازسایت وزارت دفاع ملی وسایت اداره تدارکات ملی اخذ میدارند تقاضا می گردد که وقتاً وفوقتاً به سایت های فوق الذکر رجوع نموده ودرصورت هرگونه تعدیل ویا هم تغیر درشرطنامه ان را به دست اورده ومکلف اند تا بعدازمطالعه مهر وامضا نموده ودرمطابقت به تعدیل وتغیر وارد شده درشرطنامه افرخویش را ترتیب ودرمیعاد معینه برای تسلیمی افران را به ریاست اکمال وخریداری ارائه نمایند وهکذا انعده شرکت های شرطنامه ها به شکل هارت کاپی ازریاست اکمال وخریداری اخذ میدارند درصورت تغیرات وتعدیل شرطنامه ،تعدیلات متذکره به طور رایگان ازطرف اداره دردسترس شان قرارگرفته ومکلف اند ان را مطالعه مهر وامضا نموده ودرمطابقت به تعدیل وتغیر وارد شده درشرطنامه افر خویش را ترتیب ودرمیعاد معینه تسلیمی افر ان را به ریاست اکمال وخریداری تسلیم نمایند.

با احترام

رئیس اکمال و خریداری

حشمت الله (لطیفی)

 

آدرس : ریاست اکمال وخریداری واقع خواچه بغرا بلاک نمبر(5) دفتر نمبر(215) کابل

Address: Acquisition Agency Khuja Boghra, Block No (5), Office No (215), Kabul, AF        

Digital Telephone: (020)261-2096

                                 E-mail:a.m.akbari@mod.gov.a