اعلان امورساختمانی محل بالون های گاز بشمول وصل سیستم شبکه به آشپزخانه ضرورت سال مالی 1396

تاریخ نشر: May 14, 2017

تاريخ خاتمه: May 29, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

موضوع: امورساختمانی محل بالون های گاز بشمول وصل سیستم شبکه به آشپزخانه ضرورت  سال مالی 1396 قطعات وجزوتامهای مرکزی وقول اردوهای ساحوی به داخل (7) لات  ازروش دواطلبی بازداخلی.

 تحت شماره داوطلبی (MOD-W-0399-25105)1396(7-LOT)

آدرس ومدت اخذ شرطنامه : ریاست اکمال و خریداری واقع خـواجه بغرا مقیم گارد سابقه اطاق نمبر(107) از تاریخ نشر اعـــــلان الی بیست ویک یوم تقویمی به روز های رسمی از شــروع رسمیات الی ختم رسمیات مــــراجعه نموده شرطنامه بدست بیاورند. شماره تماس (0202612126).

تضمین آفر: تضمین آفربرای هرلات طبق مندرجات شرطنامه به شکل گرنتی بانک قرارذیل اخذمیگردد.

لات اول مبلغ (232700) افغانی به شکل گرنتی بانک  .

لات دوم مبلغ(  212800)افغانی به شکل گرنتی بانک  .

لات سوم مبلغ(289800)افغانی به شکل گرنتی بانک .  .

لات چهارم مبلغ(103100)افغانی به شکل گرنتی بانک .  

لات پنجم مبلغ(84700)افغانی به شکل گرنتی بانک .  

لات ششم مبلغ(146020)افغانی به شکل گرنتی بانک . 

 لات هفتم مبلغ(42900)افغانی به شکل گرنتی بانک

روش تدارکات و زبان: داوطلبی باز داخلی (دری و پشتو).

آدرس اخذ شرطنامه ریاست اکمال وخریداری واقعه خواجه بغرا مقیم گارد سابقه مدیریت عقد قرارداد های ساحوی

ضرب العجل تسلیمی آفرها: از نشر اعلان الی ساعت 10 بجه قبل ازظهر مورخ {8/3/1396} درروزهای رسمی ازشروع رسمیات الی ختم رسمیات.

ضرب العجل آفر گشائی: ساعت (10) قبل از ظهرمورخ 08/03/1396.

نوعیت اخذ شرطنامه : داوطلبان میتوانندشـــرطنامه را بشکل کاپی / سافت (CD)دریافت نموده وحق دارند بااصل شــــرطنامه  آنرامقایسه نموده واطمینان خـــویش راحاصل نمایند. هم چنان داوطلبان میتـوانند شــــرطنامه را از ویب سایت وزارت دفاع ملی www.mod.gov.af  ویا ویب سایت  (WWW.npa.gov.af)تدارکات ملی دانلود نمایند.

محل آفرکشائی : ریاست اکمال و خریداری واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه بلاک آفرگشائی.

نوت: از داوطلبان محترم خواهشمندیم که بعد از اخذ شرطنامه تماماً موادات آن را مطالعه نموده و هنگام تسلیمی آفر اسناد سوابق کاری ، پروژه های مشابه ، توانمندی مالی و سایر اسناد تقاضا شده مندرج شرطنامه را تسلیم نموده وقتآ فوقآ سایت را چک نموده در صورت تعدیلات اوراق تعدیل شده را اخذ مهروامضا نموده درج افر خویش سازند. 


دانلود شرطنامه 

اصلاح صفحه ۱۸۵

اصلاح صفحه ۲۵۷

فورمه 0.2 معلومات اهلیت داوطلب

ورق اصلاح شده صفحه 389  

 


                                                            

  بااحترام

  رئیس اکمال وخریداری

 حشمت الله "لطیفی"

 

 

  تاریخ :                                "                        شماره ثبت

...................................................................................................................................................................

ادر س ریاست اکمال وخریداری واقع خواجه بغرا کابل :شماره تیلفون 0202612124 ایمیل اردس M.wafa.nooristani@mod.gov.a