اعلان (9) قلم لوزام حمام نیاز مندی سال مالی 1396 قول اروهای ساحوی

تاریخ نشر: May 10, 2017

تاريخ خاتمه: May 30, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اعلان:

موضوع تهیه و تدارک: (9) قلم لوزام حمام نیاز مندی سال مالی 1396 قول اروهای ساحوی به داخل (6) لات  ازروش دواطلبی بازداخلی بشکل  قرارداد چهارچوبی.

 تحت شماره داوطلبی (MOD-G-0071-22702)1396(6-LOT)

آدرس ومدت اخذ شرطنامه : ریاست اکمال و خریداری واقع خـواجه بغرا مقیم گارد سابقه اطاق نمبر(107) از تاریخ نشر اعـلان الی بیست ویک یوم تقویمی به روز های رسمی از شــروع رسمیات الی ختم رسمیات مــــراجعه نمودهه بدست بیاورند. شماره تماس (0202612126).

تضمین آفر: تضمین آفربرای هرلات طبق مندرجات شرطنامه به شکل گرنتی بانک قرارذیل اخذمیگردد.

لات اول مبلغ (621492) افغانی به شکل گرنتی بانک  .

لات دوم مبلغ(  547401)افغانی به شکل گرنتی بانک  .

لات سوم مبلغ(537556)افغانی به شکل گرنتی بانک .  .

لات چهارم مبلغ(776068)افغانی به شکل گرنتی بانک .  

لات پنجم مبلغ(760758)افغانی به شکل گرنتی بانک .  

لات ششم مبلغ(761735)افغانی به شکل گرنتی بانک . 

روش تدارکات و زبان: داوطلبی باز داخلی (دری و پشتو).

آدرس اخذشرطنامه:ریاست اکمال وخریداری واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه مدیریت عقد قرارداد های ساحوی

ضرب العجل تسلیمی آفرها: ازنشراعلان الی ساعت (10) بجه قبل ازظهرمورخ 09/ 03/ 1396  درروزهای رسمی ازشروع رسمیات الی ختم رسمیات درریاست اکمال وخریداری  در اطاق افرگشایی.

ضرب العجل آفرگشائی: تاریخ: 09/   03 / 1396 ساعت:  00 : 10 قبل از ظهر صورت خواهد گرفت.

نوعیت اخذشرطنامه: بشکل کاپی/سافت ، داوطلبان میتوانند شرطنامه را بشکل سافت دریافت نموده و حق دارند با اصل شرطنامه آنرا مقایسه نموده و اطمینان خویشرا حاصل نمایند.

همچنان داوطلبان میتوانند شرطنامه را از ویب سایت وزارت دفاع ملیwww.mod.gov.afو سایت www.npa.gov.af اداره محترم تدارکات ملی دانلود نمایند.

محل آفرگشائی: ریاست اکمال وخریداری واقع خواجه بغرامقیم گارد سابقه بلاک آفرگشائی.

نوت: ازداوطلبان محترم خواهشمندیم که هنگام تسلیمی آفراسناد سوابق کاری، پروژه های مشابه،توانمندی مالی وسایراسناد

تقاضا شده مندرج شرطنامه راتسلیم نموده وقتآفوقتآ سایت راچک نموده درصورت تعدیلات اوراق تعدیل شده را اخذمهروامضا نموده درج آفرخویش نمایند.

( آنعده از داوطلبان که شرطنامه ها را از سایت وزارت دفاع ملی و سایت اداره تدارکات ملی  اخذ میدارند،  تقاضا میگردد که وقتاً فوقتاً به سایت های فوق الذکر  رجوع نموده و در صورت هرگونه تعدیل و یا  هم تغیر در شرطنامه آنرا بدست آورده و مکلف اند تا بعد از مطالعه مهر و امضا نموده و در مطابقت به تعدیل و تغیر وارد شده در شرطنامه  آفر خویش را ترتیب و در معیاد د معینه برای تسلیمی آفر آنرا به ریاست اکمال وخریداری  ارائه  نمایند   و هکذا آنعده شرکت های شرطنامه ها بشکل هارد کاپی از ریاست اکمال وخریداری اخذ میدارند در صورت تغیرات  و تعدیل شرطنامه ، تعدیلات متذکره بطور رایگان از طرف اداره  دردسترس شان قرار گرفته و مکلف اند آن را مطالعه مهر و امضا نموده و در مطابقت به تعدیل و تغیر وارد شده در شرطنامه آفر خویش را ترتیب و در معیاد معینه تسلیمی آفر آنرا به ریاست اکمال وخریداری تسلیم   نمایند .)

                                               بااحترام

ریس اکمال وخریداری

 حشمت الله "لطیفی"

                                                    

........................................................................................................................................................

ادر س ریاست اکمال وخریداری واقع خواجه بغرا کابل :شماره تیلفون 0202612124 ایمیل اردس M.wafa.nooristani@mod.gov.af