اعلان دعوت به داوطلبی (3) قلم تجهیزات مراکز رادیوی اردو ملی

تاریخ نشر: May 10, 2017

تاريخ خاتمه: May 29, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اعلان:

موضوع تدارک :

(3) قلم تجهیزات مراکز رادیوی اردو ملی  مدیریت عملیات معلوماتی ضرورت ریاست اوپراسیون  ستردرستیز وزارت دفاع ملی برای سال مالی 1396

نمبر تشخصیه داوطلبی  : ( 22404)-MOD-G-0406 1396-

روش داوطلبی : باز داخلی

تضمین آفر: مبلغ{123,000 یکصدو بیست و سه هزارافغانی } بشکل بانک گرانتی یکی از بانک های معتبر باشد معیاد اعتبار تضمین    آ فر از  118 روز تقویمی از تاریخ آفر گشایی کمتر نباشد.

ضرب الاجل تسلیمی آفرها: ضرب العجل برای تسلیمی  آفر های ازتاریخ نشر اعلان الی ساعت00: 10} مورخ  8/3/1396 میباشد.

محل تسلیمی : در اطاق آفرگشایی ریاست اکمال وخریداری 

ضرب الاجل آفرگشائی: تاریخ:    08/ 03/ 1396   ساعت:     00 : 10 قبل از ظهر صورت میگیرد.

نوعیت اخذ شرطنامه : بشکل کاپی /سافت (CD)،داوطلبان میتوانند شرطنامه را بشکل سافت دریافت نموده و حق دارند با اصل شرطنامه انرا مقایسه نموده و اطمینان خویشرا حاصل نمایند ) همچنان داوطلبان میتوانندشرطنامه را ازویب سایت  انترنتی وزارت دفاع ملی  www.mod.gov.afوویب سایت انترنتی اداره محترم تدارکات ملی www.ppu.gov.af  دانلودنمایند.

محل آفر گشائی : ریاست اکمال و خریداری واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه  بلاک افر گشائی

نوت :از داوطلبان محترم خواهشمندیم که بعد از اخذ شرطنامه تمام موادات انرا مطالعه نموده وهنگام تسلیمی افر  اسناد سوابق کاری ،پروژه های مشابه ،توانمندی مالی و سایر اسناد تقاضا شده مندرج شرطنامه را تسلیم نمایند.

( آنعده از داوطلبان که شرطنامه ها را از سایت وزارت دفاع ملی و سایت اداره تدارکات ملی  اخذ میدارند،  تقاضا میگردد که وقتاً فوقتاً به سایت های فوق الذکر  رجوع نموده و در صورت هرگونه تعدیل و یا  هم تغیر در شرطنامه آنرا بدست آورده و مکلف اند تا بعد از مطالعه مهر و امضا نموده و در مطابقت به تعدیل و تغیر وارد شده در شرطنامه  آفر خویش را ترتیب و در معیاد د معینه برای تسلیمی آفر آنرا به ریاست اکمال وخریداری  ارائه  نمایند   و هکذا آنعده شرکت های شرطنامه ها بشکل هارد کاپی از ریاست اکمال وخریداری اخذ میدارند در صورت تغیرات  و تعدیل شرطنامه ، تعدیلات متذکره بطور رایگان از طرف اداره  دردسترس شان قرار گرفته و مکلف اند آن را مطالعه مهر و امضا نموده و در مطابقت به تعدیل و تغیر وارد شده در شرطنامه آفر خویش را ترتیب و در معیاد معینه تسلیمی آفر آنرا به ریاست اکمال وخریداری تسلیم   نمایند .)

                                                                        با احـترام

                                                                    رئیس اکمال وخریداری

                                                                     حشمت الله (لطیفی)